Director/a oficina Sant Cugat

Descripción

La persona seleccionada se hará cargo de un equipo de asesores/as comerciales y tendrá como principales funciones:

 • Coordinar y desarrollar la estrategia del plan comercial de la compañía en la zona geográfica de la oficina.
 • Liderar el equipo comercial para conseguir los objetivos de ventas marcados: planificación, asignación de clientes a cada uno de ellos, valoración de resultados y seguimiento.
 • Reclutar, formar y desarrollar la red comercial de la oficina.
 • Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio a través de la venta directa a pymes y autónomos, y mediante también la captación de convenios de colaboración con colectivos profesionales, gremios, asociaciones, etc.
 • Llevar a cabo las acciones de seguimiento necesarias para asegurar la máxima efectividad en la consecución de objetivos comerciales.
Se requiere:
 • Valorable titulación universitaria superior o media.
 • Habilidad de persuasión.
 • Flexibilidad y tolerancia a la presión.
 • Orientación al cliente interno / externo.
 • Facilidad en la obtención y análisis de información.
 • Iniciativa.
 • Habilidades sociales.
 • Disposición de vehículo.
Ofrecemos:
 • Incorporación a una empresa líder en su sector.
 • Contrato indefinido.
 • Sueldo fijo, más comisiones y cartera.
 • Beneficios sociales.
 • Incentivos por consecución de objetivos.
 • Formación continuada.

Director/a oficina Lleida

Descripció

La persona seleccionada es farà càrrec d’un equip d’assessors/es comercials i tindrà com a principals funcions:

 • Coordinar i desenvolupar l’estratègia del pla comercial de la companyia a la zona geogràfica de l’oficina.
 • Liderar l’equip comercial per aconseguir els objectius de vendes marcats: planificació, assignació de clients a cadascun d’ells, valoració de resultats i seguiment.
 • Reclutar, formar i desenvolupar la xarxa comercial de l’oficina.
 • Recerca de noves oportunitats de negoci a través de la venda directa a pimes i autònoms, i mitjançant també la captació de convenis de col·laboració amb col·lectius professionals, gremis, associacions, etc.
 • Portar a terme les accions de seguiment necessàries per assegurar la màxima efectivitat en la consecució d’objectius comercials.
Es requereix:
 • Valorable titulació universitària superior o mitja.
 • Habilitat de persuasió.
 • Flexibilitat i tolerància a la pressió.
 • Orientació al client intern / extern.
 • Facilitat en l’obtenció i anàlisi d’informació.
 • Iniciativa.
 • Habilitats socials.
 • Disposició de vehicle.
Oferim:
 • Incorporació a una companyia sòlida en el seu sector.
 • Contracte indefinit.
 • Salari fix, més comissions i cartera.
 • Beneficis socials.
 • Incentius per consecució d’objectius.
 • Formació continuada

Advocat/ Advocada (Legal&Compliance)

Descripció
 • Anàlisi i adaptació a la normativa legal vigent, especialment en matèria d’assegurances, protecció de dades personals i prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Redacció i actualització de la documentació contractual i precontractual de les assegurances (condicions generals, particulars, etc.), així com dels textos normatius de l’entitat (estatuts, polítiques, reglaments, manuals, etc.).
 • Implantació del programa de compliment normatiu de l’entitat.
 • Revisió i formalització de contractes.
 • Supervisió dels procediments judicials en curs.
 • Gestió de queixes i reclamacions.
Requisits:
 • Experiència mínima de 5 anys com advocat/ advocada en una empresa desenvolupant tasques jurídiques, realitzant escrits formals (recursos, reconeixements de deute, contractes…), gestió de reclamacions, coneixements en matèria de protecció de dades, normativa de compliment (preferiblement en matèria d’assegurances: funció de compliment), coneixement del món assegurador i del dret que el regula.

Infermer/a de gestió

Descripció

En dependència directa del Cap d’Inspecció Mèdica, es responsabilitzarà de les següents funcions:

 • Revisió de la facturació dels centres proveïdors.
 • Anàlisi de les sol·licituds de mutualistes en les autoritzacions de prestacions.
 • Assessorament i suport als departaments de Prestacions i Atenció al Mutualista.
 • Control i anàlisi de les sol·licituds de la cobertura dental (A-Dent), per a l’autorització o denegació de la corresponent subvenció.
Requisits:
 • Es valorarà màster en gestió sanitària.
 • Domini del català i castellà.
 • Domini del paquet office.
 • Orientació a la gestió sanitària.

Metge/ssa de gestió

Descripció

La persona seleccionada es farà càrrec de les següents funcions, amb l’objectiu d’incrementar el control de riscos de l’entitat:

 • Valoració de sinistres.
 • Valoracions d’afiliacions de salut i vida.
 • Valoració de permisos i autoritzacions de proves mèdiques.
 • Valoració de subvencions.
 • Revisions mèdiques.
 • Auditoria de la facturació d’hospitalització i intervenció quirúrgica dels Centres Mèdics.
Requisits:
 • Es valorarà màster en gestió sanitària.
 • Domini del català i castellà.
 • Domini del paquet office.
 • Orientació a la gestió sanitària.

Assessor/a comercial Vic

Descripció

Seleccionem assessors d’assegurances motivats per desenvolupar la seva carrera professional a la nostre companyia, comercialitzant els diferents productes asseguradors.

Oferim:
 • Alta a la Seguretat Social.
 • Sou fix, comissió, cartera i bonus per objectius.
 • Despeses de desplaçament.
 • Beneficis socials.
 • Pla de carrera personalitzat.
 • Visites concertades i programades.
 • Possibilitat de promoció.
Valorem:
 • Experiència comercial en el sector assegurador (salut, vida, jubilació, etc.).
 • Persones organitzades, amb bona presència, iniciativa i capacitat de treball en equip.
 • Nivell cultural mitjà.
 • Persones acostumades a treballar per objectius.

Assessor/a comercial Palma de Mallorca

Descripció

Seleccionem assessors d’assegurances motivats per desenvolupar la seva carrera professional a la nostre companyia, comercialitzant els diferents productes asseguradors.

Oferim:
 • Alta a la Seguretat Social.
 • Sou fix, comissió, cartera i bonus per objectius.
 • Despeses de desplaçament.
 • Beneficis socials.
 • Pla de carrera personalitzat.
 • Visites concertades i programades.
 • Possibilitat de promoció.
Valorem:
 • Experiència comercial en el sector assegurador (salut, vida, jubilació, etc.).
 • Persones organitzades, amb bona presència, iniciativa i capacitat de treball en equip.
 • Nivell cultural mitjà.
 • Persones acostumades a treballar per objectius.

Assessor/a comercial Terrassa

Descripció

Seleccionem assessors d’assegurances motivats per desenvolupar la seva carrera professional a la nostre companyia, comercialitzant els diferents productes asseguradors.

Oferim:
 • Alta a la Seguretat Social.
 • Sou fix, comissió, cartera i bonus per objectius.
 • Despeses de desplaçament.
 • Beneficis socials.
 • Pla de carrera personalitzat.
 • Visites concertades i programades.
 • Possibilitat de promoció.
Valorem:
 • Experiència comercial en el sector assegurador (salut, vida, jubilació, etc.).
 • Persones organitzades, amb bona presència, iniciativa i capacitat de treball en equip.
 • Nivell cultural mitjà.
 • Persones acostumades a treballar per objectius.

Assessor/a comercial Manresa

Descripció

Seleccionem assessors d’assegurances motivats per desenvolupar la seva carrera professional a la nostre companyia, comercialitzant els diferents productes asseguradors.

Oferim:
 • Alta a la Seguretat Social.
 • Sou fix, comissió, cartera i bonus per objectius.
 • Despeses de desplaçament.
 • Beneficis socials.
 • Pla de carrera personalitzat.
 • Visites concertades i programades.
 • Possibilitat de promoció.
Valorem:
 • Experiència comercial en el sector assegurador (salut, vida, jubilació, etc.).
 • Persones organitzades, amb bona presència, iniciativa i capacitat de treball en equip.
 • Nivell cultural mitjà.
 • Persones acostumades a treballar per objectius.

Assessor/a comercial Sant Cugat

Descripció

Seleccionem assessors d’assegurances motivats per desenvolupar la seva carrera professional a la nostre companyia, comercialitzant els diferents productes asseguradors.

Oferim:
 • Alta a la Seguretat Social.
 • Sou fix, comissió, cartera i bonus per objectius.
 • Despeses de desplaçament.
 • Beneficis socials.
 • Pla de carrera personalitzat.
 • Visites concertades i programades.
 • Possibilitat de promoció.
Valorem:
 • Experiència comercial en el sector assegurador (salut, vida, jubilació, etc.).
 • Persones organitzades, amb bona presència, iniciativa i capacitat de treball en equip.
 • Nivell cultural mitjà.
 • Persones acostumades a treballar per objectius.

Assessor/a comercial Girona

Descripció

Seleccionem assessors d’assegurances motivats per desenvolupar la seva carrera professional a la nostre companyia, comercialitzant els diferents productes asseguradors.

Oferim:
 • Alta a la Seguretat Social.
 • Sou fix, comissió, cartera i bonus per objectius.
 • Despeses de desplaçament.
 • Beneficis socials.
 • Pla de carrera personalitzat.
 • Visites concertades i programades.
 • Possibilitat de promoció.
Valorem:
 • Experiència comercial en el sector assegurador (salut, vida, jubilació, etc.).
 • Persones organitzades, amb bona presència, iniciativa i capacitat de treball en equip.
 • Nivell cultural mitjà.
 • Persones acostumades a treballar per objectius.

Assessor/a comercial Barcelona

Descripció

Seleccionem assessors d’assegurances motivats per desenvolupar la seva carrera professional a la nostre companyia, comercialitzant els diferents productes asseguradors.

Oferim:
 • Alta a la Seguretat Social.
 • Sou fix, comissió, cartera i bonus per objectius.
 • Despeses de desplaçament.
 • Beneficis socials.
 • Pla de carrera personalitzat.
 • Visites concertades i programades.
 • Possibilitat de promoció.
Valorem:
 • Experiència comercial en el sector assegurador (salut, vida, jubilació, etc.).
 • Persones organitzades, amb bona presència, iniciativa i capacitat de treball en equip.
 • Nivell cultural mitjà.
 • Persones acostumades a treballar per objectius.