Assegurances d’empreses

Els treballadors de la seva empresa poden gaudir de l’assegurança mèdica de MGC Mutua en condicions avantatjoses.

Important desgravació fiscal

Reducció de l’absentisme laboral

Millora de la imatge de l’empresa

Beneficis Fiscals

Per a les empreses, són despeses 100% deduïbles de l’Impost de Societats les primes d’assegurances de salut que paguin als treballadors i als seus familiars (cònjuge i fills).
S’ha de tenir en compte que, per poder tenir aquest tractament fiscal, el prenedor de l’assegurança de salut ha de ser, obligatòriament, l’empresa.

De les assegurances de salut abonades per l’empresa podran beneficiar-se el propi treballador, el seu cònjuge i els seus fills, ja que estan exemptes de tributar en el IRPF segons s’indica a continuació:

  • El límit exempt per persona que contracti la pòlissa de salut serà de 500€ per persona i any.
  • En el cas de que algun dels membres del col·lectiu familiar tingui reconeguda una discapacitat, aquest límit s’ampliarà per aquest membre a 1.500€.

Modalitats de contractació

Posem a disposició de les empreses dos tipus de contractació:

  • Retribució flexible: Permet al treballador triar com percebre la seva retribució bruta, destinant una part del sou a la contractació de serveis amb beneficis fiscals (retribució en espècie), com podria ser l’assegurança d’assistència sanitària.
  • Central de compres: L’empresa ofereix una sèrie de serveis avantatjosos als treballadors, que els contracten voluntàriament, entre els quals es troba l’assegurança de salut.

Quan l’empresa és qui afilia els seus treballadors a l’assegurança i els paga la prima, oferint-la com a benefici social (remuneració en espècie, no intercanviable per diners, que dona voluntàriament l’empresa com a complement salarial als seus treballadors).

Dirigida a la petita i mitjana empresa, amb afiliació voluntària per part del treballador.

Cobertures destacades