Sector assegurances

Com es tributa el cobrament d’una assegurança per invalidesa absoluta

cobro de un seguro por invalidez absoluta

La finalitat de qualsevol assegurança és oferir tranquil·litat davant les eventualitats sobrevingudes, encara que algunes són fins i tot obligatòries per llei. Una de les més populars és la de vida, que no només ofereix una indemnització a la família davant la defunció, sinó que també ofereix cobertura quan ja no és possible que la persona assegurada torni a treballar. Però, saps com gestionar el cobrament de cara a Hisenda? Si no és així, t’expliquem com tributa el cobrament d’una assegurança per invalidesa absoluta.

Assegurança per invalidesa absoluta: què és?

L’assegurança per invalidesa absoluta és una assegurança de vida, on les cobertures generals són tant la defunció com la incapacitat permanent. Dins d’aquesta última se’n distingeixen diferents tipus, en funció del nivell d’impediment que es tingui per a dur a terme alguna activitat. Aquests tipus són cinc, per a ser exactes, i són la incapacitat parcial, total, total qualificada, absoluta i gran invalidesa.

Com es pot apreciar, van de menor incapacitat a major. Però avui ens centrem en l’assegurança d’invalidesa permanent absoluta, que seria aquella que es reconeix quan una persona es veu afectada físicament de manera irreversible i amb un caràcter permanent, que li impedeix desenvolupar qualsevol activitat professional. Aquest reconeixement és concedit per la Seguretat Social, ja que és l’únic organisme existent amb la potestat per a reconèixer la invalidesa al nostre país.

Característiques de l’assegurança per invalidesa absoluta

Com la resta d’assegurances, la d’invalidesa absoluta té unes característiques concretes, com ara les cobertures que ofereix o el funcionament a l’hora de cobrar la indemnització. Respecte a les primeres, el capital assegurat es rep amb independència de la causa de la invalidesa, sigui per una malaltia física o mental o per un accident. Però encara que la cobertura de la causa sigui múltiple, sempre hi ha una sèrie de situacions excloses i que, per tant, no donen lloc al cobrament de la indemnització.

Aquestes són tots els fets que hagin estat causats per la persona assegurada; totes les imprudències que s’hagin comès conduint i en les quals s’inclou circular sense carnet, autolesions, desafiaments, intents de suïcidi o l’ús d’estupefaents, entre altres motius; fets derivats de conflictes armats; participació en competicions o la pràctica general d’esport; navegació aèria no autoritzada; causes ja existents i no declarades a la companyia i situacions extraordinàries com ara inclemències meteorològiques.

Pel que fa a la quantia que es cobra per la invalidesa absoluta, tot dependrà de les aportacions que s’hagin realitzat fins a la data d’execució. Com més diners s’hagin anat aportant a través de les primes i més llarg sigui el termini de temps fent aquestes aportacions, major serà també la quantitat final a percebre.

Com tributar el cobrament d’aquesta mena d’assegurances?

Si es produeix un accident o un sinistre i a la persona assegurada se li reconeix la consideració d’incapacitat, cal portar a la companyia asseguradora la resolució de l’organisme públic amb el reconeixement de la invalidesa, i si no es deu a un accident sinó a una malaltia que ha anat evolucionant desfavorablement també s’han de portar els informes mèdics.

En general, la indemnització es fa efectiva al voltant de 40 dies després de la sol·licitud, sempre que tot el procediment hagi estat satisfactori. Si faltessin informes o no és clara la causa de la malaltia, el procés es demoraria. Però les gestions no acaben aquí, i per això avui t’expliquem com tributa el cobrament d’una assegurança per invalidesa absoluta.

Quan cobrem una quantitat, com per exemple la que procedeix de l’assegurança de vida, cal pagar a Hisenda uns impostos. No obstant això, el tractament d’aquests dependrà de qui és la persona beneficiària, atès que hi ha diferències quan aquesta és la família perquè la persona assegurada ha mort, o bé si és la mateixa assegurada qui rep la indemnització, perquè s’ha produït una invalidesa, com és aquest cas.

Si la prenedora i la beneficiària són la mateixa persona, la manera de tributar el cobrament d’una assegurança per invalidesa absoluta és l’IRPF. En cas de no coincidir, seria a través de l’Impost de Successions i Donacions.

Per al càlcul del pagament del tribut, que s’engloba en els rendiments del capital mobiliari, Hisenda compta amb uns percentatges, tal com succeeix amb qualsevol impost. Com més gran sigui la quantitat percebuda, major el pagament. Aquests percentatges atenen una sèrie de trams, que són els que et llistem a continuació i que s’apliquen sobre el capital assegurat.

– Els primers 6 mil euros tenen un impost del 19%.

– Entre 6.001 i 50.000 euros, del 21%.

– Des de 50.001 euros i en endavant, el 23%.
Des d’MGC esperem que aquest post t’hagi ajudat a entendre com es tributa el cobrament d’una assegurança per invalidesa absoluta.