Sector assegurances

Què cobreix una assegurança per a autònoms?

Treballar per compte propi pot implicar una sèrie de riscos relatius a l’activitat, que poden posar seva en perill la vida i impossibilitar-l’hi la capacitat per a obtenir ingressos. A més a més d’aquests, existeix la problemàtica relativa al nostre país, on les persones autònomes es troben en situació de desprotecció pública. La millor manera de compensar els imprevistos és amb la contractació d’una pòlissa privada. Però, què cobreix una assegurança per a autònoms?

Les assegurances per a autònoms: una garantia de seguretat

E A Espanya, la major part de les persones autònomes cotitzen per la base mínima. Això implica que si sofrissin un accident laboral o emmalaltissin i necessitessin agafar-se una baixa, la quantitat que percebrien en concepte de prestació pública no arriba als 300 . Una xifra tan baixa que no és suficient per a cobrir pel cap baix les despeses fixes i les factures. D’aquí ve que es digui que els treballadors autònoms mai poden emmalaltir.

Una possible solució és la d’incrementar la base mínima sobre la qual es cotitza. Tanmateix, això pot resultar contraproduent, perquè quan aquesta s’incrementa, també ho fan els impostos que s’han de pagar..

Atès que les modificacions en la llei van molt a poc a poc i rares vegades afavoreixen els qui treballen per compte propi, existeix també l’opció de contractar una assegurança per a persones autònomes. Amb aquesta, s’obtindria un complement a la prestació pública, la qual cosa permetria, almenys, cobrir totes les despeses del període en què no es pugui mantenir l’activitat.

Per tant, aquestes assegurances actuen com una garantia de seguretat davant els imprevistos. Cal tenir en compte que la pèrdua dels ingressos és el que produeix més estrès. D’aquesta manera, encara que aquests es vegin minvats, es cobreix el més important i s’eviten els impagaments.

Què cobreixen les assegurances per a autònoms?

Ara que ja saps que tens la possibilitat de contractar una pòlissa que et protegeixi, és probable que tinguis una nova pregunta: què cobreix una assegurança per a autònoms? Tot dependrà del tipus que hagis triat, ja que en funció de la teva activitat i de les teves necessitats, aquests varien.

En primer lloc, cal diferenciar entre el que són les assegurances obligatòries i les que són opcionals. Per exemple, si tens un local on desenvolupes la teva activitat, aquest ha d’estar protegit amb l’assegurança de responsabilitat civil. Així mateix, també tens l’obligació de contractar una assegurança si utilitzes un vehicle o si tens persones contractades a càrrec teu. Ometre aquesta obligació implica sancions abundants.

Cada activitat té les seves pròpies característiques i, per consegüent, caldrà informar-se sobre totes les cobertures que siguin obligatòries. Si deixem de banda les particularitats d’alguns sectors i professions, el treballador autònom només està obligat a pagar les assegurances socials, que ja venen incloses en la quota que es paga mensualment a la Seguretat Social.

Però si tornem als dos motius de més preocupació per a aquest col·lectiu, les dues pòlisses que t’interessa contractar com a mesura de protecció són l’assegurança per accidents i l’assegurança per baixa laboral. Aquestes són les seves cobertures.

Assegurança per accidents

Les cobertures d’aquestes assegurances inclouen les lesions per accidents que provoquen una incapacitat temporal, una invalidesa permanent i absoluta i la defunció. S’entén com a accident una lesió corporal per una reacció violenta i sobtada aliena al control i la intenció de la persona assegurada.

Aquests accidents es poden produir treballant, de camí al treball o a casa o en el temps lliure. És a dir, que també hi ha cobertura si estigués practicant esport com a aficionat. Les despeses d’assistència sanitària que es derivin de l’accident poden estar incloses o no, amb l’excepció de les urgències que sempre ho estan.

De produir-se l’accident o la invalidesa, el que cobreix una assegurança per a autònoms d’accident són: el cobrament del capital pactat, la cobertura d’assistència en viatge, les despeses de condicionament de vehicle i habitatge, l’assessorament i la gestió i defensa jurídica.

Assegurances per a baixa laboral

L’assegurança de baixa laboral inclou, en general, tant les malalties com els accidents, ja que se centra en el fet que la persona autònoma s’enfronta a una incapacitat temporal per a desenvolupar la seva activitat. Algunes assegurances inclouen també la invalidesa permanent i la defunció.

Aquestes assegurances cobreixen el temps de la incapacitat temporal, amb una quantitat a percebre per dia que s’ha fixat prèviament i l’import de la qual serà proporcional al que es pagui en la prima. Una alternativa a l’assegurança tradicional és el de la baixa laboral amb barem. En aquest, s’assigna una quantitat ja establerta que segueix un barem, en el qual es detallen determinades malalties i el que es percep per cadascuna d’elles.

L’avantatge que ofereixen aquestes assegurances és que no és necessari esperar a l’alta mèdica, sinó que es cobra per endavant; des del mateix moment en què es comença la baixa laboral. A més, no hi ha seguiment de la situació i les quotes solen ser més barates.

Si busques una assegurança per a autònoms completa i adaptada a les teves necessitats, consulta les modalitats que tenim a MGC Mútua i contacta amb nosaltres per a més detalls.