Sector assegurances

Assegurança de responsabilitat civil per a autònoms: factors, variables i comparacions

Treballar per compte propi suposa enfrontar-se a multitud de reptes en el dia a dia, ja que la inestabilitat és major que quan es treballa per compte aliena. Però a més, cal sumar que aquests professionals tenen la responsabilitat total sobre les seves pròpies accions i decisions. Per salvaguardar els seus interessos i mantenir la seva estabilitat financera davant de diferents situacions, existeix l’assegurança de responsabilitat civil per a autònoms. En aquest article, t’expliquem quan és important comptar amb aquesta i alguns exemples perquè ho vegis més clar.

Importància de l’assegurança de Responsabilitat Civil per a autònoms

L’assegurança de responsabilitat civil per a autònoms és una pòlissa que s’utilitza quan aquests o una empresa han d’indemnitzar a una tercera part per danys materials, físics o morals. Pot tractar-se dels seus propis treballadors o de persones alienes al treball.

Si bé aquestes pòlisses no tenen un caràcter obligatori, sí que és convenient comptar amb aquesta protecció davant dels imprevistos que puguin produir-se. L’objectiu és cobrir els danys personals i materials que es puguin causar de forma involuntària, per protegir el negoci i la seva integritat.

La importància de la seva contractació varia en funció de l’activitat, ja que hi ha professions més susceptibles d’enfrontar-se a cert riscos. A més, hi ha casos en què sí és obligatori comptar amb aquesta assegurança. Per exemple, els relacionats amb el sector sanitari. D’altra banda, les cobertures de cada pòlissa també seran diferents.

Altres activitats en les quals també es recomana contractar l’assegurança de responsabilitat civil per a autònoms són les professions amb serveis financers i administradors concursals; hostaleria i restauració, així com professions relacionades amb l’estètica; advocats i corredors d’assegurances; administració de centres esportius i espectacles; instal·lacions de gas i pirotècnia i agències de viatges. Si existeix un local, és obligatòria la llicència d’obertura.

En qualsevol cas, es recomana consultar l’obligatorietat de les assegurances en general, inclosa la de responsabilitat civil, en el Registre d’Assegurances Obligatòries (RSO).

Assegurances específiques de Responsabilitat Civil per a autònoms

Hi ha diferents assegurances de responsabilitat civil per a autònoms. L’elecció depèn del sector i de l’activitat que es dugui a terme. Els més comuns són els següents:

  • Responsabilitat civil bàsica. Garanteix protecció per danys davant de tercers, a excepció dels treballadors o persones al càrrec.
  • Responsabilitat civil patronal o d’accidents laborals. Cobreix els danys als treballadors mentre realitzen les seves funcions i quan són fruit d’un accident laboral per qüestions de seguretat.
  • Responsabilitat civil professional. Cobreix els danys a tercers per la pròpia activitat. En alguns casos, aquesta pòlissa és obligatòria, així que es recomana consultar.
  • Assegurança de responsabilitat civil per treballs fora del local. Cobreix els danys a tercers en instal·lacions que no són les pròpies, fruit de l’activitat que es realitza o pel compliment de la professió.
  • Responsabilitat civil per danys al local de lloguer. Protegeix aquest espai durant l’exercici de la professió, quan hi ha responsabilitat i risc de demandes.
  • Responsabilitat civil per productes. Cobreix les dades dels productes que s’hi subministren a terceres persones, amb cobertura legal i danys a persones davant de demandes.
  • Responsabilitat civil per béns confiats. Protegeix els béns sobre els quals es treballa. Per exemple, quan es presten serveis com les reparacions.

Casos Frequents d’Ús dels Assegurances de Responsabilitat Civil per Autònoms

Si vols veure amb exemples com funciona l’assegurança de responsabilitat civil per a autònoms, aquí et deixem tres:

Accident durant la prestació de serveis

Imagina que ets electricista i estàs realitzant una instal·lació elèctrica a la casa d’un client. Durant el treball, accidentalment causes un cortocircuit que provoca un incendi i danys a la propietat del client. L’assegurança de responsabilitat civil general de l’electricista podria cobrir els costos de reparació dels danys materials causats a la propietat del client, així com les despeses legals associades en cas que el client decideixi presentar una reclamació.

Responsabilitat civil patronal en accident laboral

Un electricista autònom té un ajudant que resulta ferit en caure de l’escala mentre realitzava una instal·lació elèctrica. L’assegurança de responsabilitat civil patronal de l’electricista podria cobrir les despeses mèdiques de l’ajudant i els salaris perduts durant la seva recuperació. A més, podria proporcionar una compensació addicional en cas d’incapacitat permanent, per assegurar la protecció tant de l’autònom com dels seus empleats en situacions de risc laboral.

Responsabilitat civil per productes

Un fabricant autònom de joguines ven un lot de nines a una botiga de joguines local. No obstant, es descobreix que una de les nines té un defecte de fabricació que presenta un risc d’ofegament per als nens. Com a resultat, un nen pateix una lesió en intentar jugar amb la nina. L’assegurança de responsabilitat civil cobriria les despeses mèdiques del nen ferit i els costos legals associats per una possible demanda.

Si vols evitar-te veure involucrat en situacions desagradables imprevistes que a més tinguin un impacte considerable en l’economia del teu negoci, només has de triar entre els assegurances per autònoms de MGC Mutua i nosaltres ens encarregarem de la resta.