Sector assegurances

Assegurança de decessos de pagament únic | Característiques

seguro de decesos de pago único

L’assegurança de decessos de pagament únic és aquella pòlissa que està destinada a cobrir totes les despeses del sepeli, com també passa amb la modalitat amb pagaments periòdics. Però a diferència d’aquesta última, les primes es paguen un sol cop. Si no coneixes aquesta modalitat i els seus avantatges, aquí t’expliquem tot el que t’interessa conèixer.

Què és una assegurança de decessos de pagament únic?

Per a aprofundir una mica més en la definició de què és una assegurança de decessos de pagament únic, i seguint amb la introducció, en aquesta modalitat de pòlissa, no es paguen primes que tenen una freqüència periòdica, sigui mensual, trimestral o la que s’hagi triat, sinó que aquí tot el pagament de l’import s’efectua en un mateix moment.

Els qui opten per aquesta opció solen ser persones que ja es troben en la franja d’edat que va des dels 65 als 70 anys, perquè a partir dels 65 ja són fora dels requisits per les altres modalitats de la majoria de les companyies asseguradores i no poden contractar-les. En ser el temps de vida restant molt inferior al d’una persona de 40 anys, per donar un exemple en circumstàncies normals, no seria possible fer front amb les quotes pendents a tot el cost que suposa el sepeli. Per tant, podria dir-se que l’assegurança de decessos de pagament únic és una pòlissa que està dirigida de manera directa a les persones grans.

Característiques d’aquest tipus d’assegurança

Un únic pagament

L’assegurança de decessos de pagament únic es caracteritza, com el seu nom indica, en què consta d’un únic pagament. No obstant això, en algunes companyies existeix la possibilitat d’ajustar-ho i convertir-ho en una modalitat fraccionada de tres pagaments. D’aquesta manera, l’impacte que el desemborsament té en l’economia personal o familiar és menor.

Pel que fa a l’import de la prima, el preu és variable d’una companyia a una altra, ja que també cal fixar-se en totes les cobertures que s’incloguin i en quina comunitat autònoma ens trobem. A grans trets, els preus oscil·len entre els cinc mil i els set mil euros.

Assegurança vitalícia

Les assegurances de decessos d’un sol pagament tenen una cobertura vitalícia, cosa que significa que la protecció que es rep per ells no està lligada o condicionada per un límit d’edat en particular, sinó que s’estén fins al moment de la defunció de la persona assegurada.

Quan es produeix aquest fet, l’assegurança s’executa i cobreix totes les despeses del sepeli i les administratives. Com a dada, si no s’utilitza tot el capital que es va assegurar per al sepeli, existeix l’opció de sol·licitar la devolució dels diners que van sobrar.

Àmplia cobertura

El fet que consti d’una sola prima i no de diverses periòdiques no afecta les cobertures que s’inclouen. Aquestes són les mateixes que en l’assegurança de decessos tradicional i són: els trasllats nacionals i internacionals quan la defunció es produeix en una localitat que no és la de residència, les gestions administratives, com ara el certificat de defunció, la gestió de testaments i últimes voluntats, la inscripció en el registre, les pensions de viduïtat o orfandat, etc., i les despeses del sepeli, com el fèretre, les corones de flors, el cotxe fúnebre o el procediment triat, entre altres.

La cobertura pels trasllats és opcional en algunes companyies. També existeix en alguns casos la possibilitat d’afegir-ne d’altres complementàries, com l’assistència en viatge, la mèdica telefònica o el servei dental.

Avantatges de l’assegurança de decessos de pagament únic

L’elecció entre l’assegurança de decessos de pagament únic o el de quotes periòdiques dependrà de dos aspectes. El primer és de l’edat que tingui la persona que desitja contractar la pòlissa i, en segon lloc, de les preferències que es tinguin. En qualsevol cas, els avantatges que s’obtenen de la contractació són els mateixos en ambdós casos. Aquests són:

Gestió completa de tots els tràmits i serveis que implica la defunció d’una persona.

Inclusió de totes les despeses associades, amb la consegüent tranquil·litat que suposa no haver de fer front a desemborsaments o gestions en un moment tan delicat.

Atenció durant les 24 hores del dia cada dia de l’any, ja que mai se sap quan tindrà lloc el succés.

– En el cas de l’assegurança de pagament únic, s’evita fer front a la pujada anual del preu de la prima.

Revaloració del capital que està assegurat cada any que passa.

Tranquil·litat, al saber que succeeixi el que succeeixi, a la família tindran la garantia que no hauran de fer cap gestió, perquè la companyia asseguradora s’encarregarà d’organitzar tot el sepeli, d’acord amb la voluntat de la persona assegurada.