Sector assegurances

Assegurança d’accidents per a autònoms: Tot el que has de saber

Seguro de accidentes para autónomos

Treballar per compte propi implica que la persona que ho fa, ha de gestionar per si mateixa totes les proteccions que siguin necessàries per a l’acompliment de la seva activitat d’una forma segura. Aquí entren en joc les assegurances d’accidents per a autònoms, que en el cas de produir-se’n un, s’encarregaran que continuïs tenint ingressos fins que puguis tornar a treballar.

Les assegurances per als qui treballen per compte propi

Ser una persona autònoma significa que s’és un professional que du a terme una activitat laboral pel seu compte i risc. En funció de quina sigui aquesta activitat, els riscos als quals s’enfronta seran majors o menors, però sempre seran presents d’alguna forma. Aquests poden anar des dels danys materials en l’establiment o els béns, la pèrdua de patrimoni i fins als accidents personals que poden arribar a causar una invalidesa o la mort.

Per a protegir aquest col·lectiu, hi ha una sèrie d’assegurances que són obligatòries. Tanmateix, aquestes no són les mateixes per a tots, ja que depèn del sector o de l’activitat concreta que es realitzi. Al mateix temps, hi ha altres cobertures que, si bé no són obligatòries per llei per a l’acompliment d’una tasca, sí que són recomanables.

El motiu per a apostar per elles és el fet que, encara avui, els drets dels quals gaudeixen les persones autònomes disten molt de la protecció que gaudeixen els qui treballen per compte d’altri. Així, en cas les baixa laboral, per donar un exemple, la prestació que es cobra no assoleix els 300 € en la majoria dels casos, la qual cosa posa en risc la situació financera de la persona i del propi negoci.

Què és i què inclou l’assegurança d’accidents per a autònoms?

Si tornem a l’assegurança d’accidents per a autònoms, aquesta pòlissa és aquella que s’encarrega de donar protecció a la persona assegurada quan sofreix un accident, tant durant la realització de la seva jornada com en el seu temps personal, i que li impedeix desenvolupar la seva activitat laboral amb normalitat.

En general, aquesta pòlissa és contractada pels qui duen a terme una activitat que implica un treball físic, com per exemple al sector de la construcció. En aquests, el risc de sofrir un accident és molt més elevat que per als qui treballen en una oficina.

Si anem a les estadístiques, durant els nou primers mesos de 2021, al nostre país es van produir 25.500 accidents laborals de persones autònomes. Si bé la majoria van ser de caràcter lleu, és una xifra que s’ha incrementat respecte a l’any anterior. I encara que la solució implica augmentar les mesures de seguretat i la consciència del risc que es corre, els imprevistos succeeixen i no tot està sempre sota el nostre control.

La contractació d’una assegurança d’accidents per a autònoms és una manera de garantir que, si es produís aquest accident, es podria gaudir d’una indemnització. Amb aquesta, es podria continuar fent front a les despeses del negoci i no desestabilitza la situació econòmica personal.

Pel que fa a les cobertures, les assegurances per a autònoms tenen diferents característiques, però, amb caràcter general, cobreixen el temps que s’estigui de baixa laboral per una malaltia o per accident. D’aquesta manera, la família podrà continuar rebent ingressos estables. Però a més d’aquests punts bàsics, també es cobreix la invalidesa permanent i fins i tot la defunció.

A l’hora de la contractació, es pot triar entre la modalitat tradicional o les assegurances d’accidents per a autònoms amb barem. En aquests, s’estableix un temps de baixa determinat per a cada malaltia o lesió i des del primer dia es cobra la indemnització. L’import serà la quantitat acordada al dia pel temps que indiqui el barem.

És obligatòria l’assegurança d’accidents per a autònoms?

A l’inici, dèiem que hi ha assegurances que són obligatòries i d’altres que no, i és que en funció del tipus d’activitat o de les característiques de l’empresa, aquelles variaran. Les que marca la llei són les de Responsabilitat Civil, que s’ocupa dels danys ocasionats a terceres persones; l’assegurança del vehicle, quan aquest s’utilitza per a l’activitat; la multirisc quan hi ha un local on és desenvolupar aquella, i les assegurances de conveni, que són aquelles destinades a la protecció de les persones treballadores que es tinguin contractades.

Per tant, l’assegurança d’accidents per a autònoms no és obligatòria d’acord amb la llei, però sí que és una de les més recomanades si volem gaudir d’una cobertura davant l’eventualitat. A més de protegir el nostre benestar i de facilitar la recuperació si es produís l’accident, són una excel·lent manera d’oferir tranquil·litat per a tota la família.