subcontent-page

La Mútua General de Catalunya està governada pels següents òrgans:

Assemblea General

Està constituïda pel conjunt de mutualistes, tots els quals poden assistir-hi, d'acord amb les disposicions estatutàries.

Consell d'Administració

El Consell d'Administració constitueix l’òrgan de govern immediat de la Mútua. Els seus càrrecs corresponen a persones físiques de reconeguda honorabilitat i amb les condicions necessàries de qualificació i experiència professional. Les persones jurídiques també podran ocupar càrrecs al Consell d'Administració, designant, per tal que les representi, una persona física que reuneixi els requisits abans esmentats.

President:

Dr. Bartomeu Vicens Sagrera

Vicepresident:

Sr. Joan Guitart Agell

Vocals:

Sr. Javier Encinas Duran

Sr. Agustí Bassols Parés

Sr. Francesc Coll Klein

Sr. Joan Maria Leon Mussons

Sr. Lluís Morillas Mateu

Secretari no membre del Consell:

Sr. Daniel Redondo Garcia

Equip directiu

Sr. Daniel Redondo García (Director General)

Sr. David Sánchez Vila (Director General Adjunt)

Sra. Montserrat Sadurní Hill (Secretaria General)

Sr. Guillermo Padrisa Sánchez (Sotsdirector General-Promoció)

Dr. Andreu Martínez Puche (Sotsdirector General-Direcció Mèdica)

Sr. Joan Antoni Guinot Jaumandreu (Sotsdirector General-Desenvolupament)

Bon govern

La Mútua General de Catalunya és una entitat adherida a la Guia de bones pràctiques en matèria de govern corporatiu elaborada per la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA).