Sector assegurances

Si el meu marit es mor, quina pensió em queda?

Les pensions de viduïtat tenen com a finalitat cobrir les necessitats econòmiques de la persona beneficiària, en el cas que es produeixi la defunció de la principal font d’ingressos. Davant aquesta situació, és freqüent que algú es pregunti “si el meu marit es mor, quina pensió em queda?” Avui parlem del càlcul i de la quantia d’aquesta pensió.

Quan pot originar-se la pensió per viduïtat?

Perquè puguem parlar de cobrar la pensió per viduïtat, la persona causant; és a dir, la que mor, ha d’estar donada d’alta en la Seguretat Social en algun dels seus règims, ja que és necessari que tingui cotitzat un període mínim. No obstant això, aquest període és variable en funció de quines siguin les causes del decés.

Quan es tracta de malalties comunes, el període mínim cotitzat que s’exigeix són cinc-cents dies dins dels cinc anys immediatament anteriors al moment de la defunció. Aquesta cotització pot ser en situació d’alta o en una assimilada en la qual s’exigia cotitzar. Malgrat això, quan la causa de la defunció és un accident, tan laboral com fora d’aquest entorn o per malalties professionals, no hi ha un període mínim exigit.

En el cas que la persona no estigués donada d’alta o en una situació equivalent a aquesta en morir, que com hem indicat és el requisit principal, la cotització mínima que ha d’acreditar-se s’eleva a quinze anys.

I quines són aquestes causes o perfils equivalents a la cotització laboral? La pensió de jubilació contributiva, la incapacitat permanent; persones que cessen en el seu treball i poden optar a la pensió contributiva o que hagin mort sense demanar-la; els qui percebin subsidis per incapacitat temporal; situació de maternitat o paternitat, i risc durant l’embaràs o la lactància.

Qui es beneficia de la pensió de viduïtat?

Els qui opten a rebre la pensió de viduïtat davant la defunció de la principal font d’ingressos de la família es coneixen com a beneficiàries. Per a ser-ho, han de donar-se també unes certes condicions.

Aquestes són del tipus vincle matrimonial, fins i tot si ja no existia una relació afectiva, per la qual cosa s’aplica a les parelles separades, divorciades o amb matrimonis que van ser nuls. La parella de fet en el moment de morir també es considera beneficiària.

A més d’aquestes condicions, quan es tracta de divorci, separació, nul·litat o parella de fet, així com si la causa de la defunció era una malaltia comuna prèvia al matrimoni, caldrà acreditar altres requisits.

Si el meu marit es mor, quina pensió em queda?

Un cop es compleix amb totes les condicions i requisits establerts, es passa al càlcul de la pensió de viduïtat, que es pot cobrar sigui home o sigui dona la persona morta.

La quantia general que es percep és del 52% de la base reguladora que tenia qui va morir. Però aquesta pot elevar-se fins al 70% si es donen una sèrie de condicions de manera simultània. La primera és que la persona pensionista tingui càrregues familiars. La segona, que d’haver-hi rendiments en la unitat familiar, en dividir aquests entre tots els membres que la componen, no se superi en el còmput anual el 75% del salari mínim interprofessional que sigui vigent en aquell moment.

En tercer lloc, la pensió de viduïtat ha de ser l’única font d’ingressos que es tingui o, almenys, la principal. Finalment, que el còmput anual de la pensió, al costat dels rendiments anuals que es tinguin, no han d’excedir un límit d’ingressos establert. Aquest és el que està previst per als complements per mínims en les pensions contributives. De superar-se, la quantia es redueix perquè es mantingui dins d’aquest límit.

Una excepció a aquestes quanties és la que s’aplica als qui tenen seixanta-cinc anys o més, que poden percebre un 60% de la base reguladora. Per a això, la persona beneficiària no ha de tenir dret a rebre una pensió pública o no pot treballar per compte d’altre o pròpia. A més, de tenir altres rendiments, com les rendes de capital mobiliari o immobiliari, tampoc poden superar els límits exigits, que ascendeixen a 7.569 € a l’any.

Quanties mínimes i màximes de la pensió per viduïtat

Com que la base reguladora que s’aplica és variable en cada cas, s’estableixen unes quanties mínimes mensuals a percebre. Aquestes varien segons la situació o l’edat de la beneficiària. Així, els qui tenen càrregues familiars perceben com a mínim 790,90 € mensuals; els majors de seixanta-cinc anys o amb discapacitat igual o superior al 65%, 689,70 €. Per a edats entre 60 i 64 anys, 645,30, i menors de seixanta anys, 522,50 €.

Pel que fa a les màximes, el límit per al 2022 és de 2.775,18 €. I per categories, 821,9 € per als qui tenen càrregues familiars; 710,4 € per als majors de 65 o amb discapacitat; 664,7 € per als qui tenen entre 60 i 64 anys, i 538,2 € per als menors de seixanta anys.

A MGC Mútua comptem amb les millors pòlisses d’assegurança de vida perquè estiguis coberta en qualsevol tipus de situació. Treballem diàriament per a millorar el servei que donem als nostres mutualistes i els beneficis que aquests reben. Posa’t en contacte amb nosaltres i informa’t de les nostres pòlisses sense cap mena de compromís!