Sector assegurances, Sector assegurances

És possible recuperar els diners d’una assegurança de vida?

Es posible recuperar el dinero de un seguro de vida

Les prioritats poden canviar segons passen els anys i davant els imprevistos que tinguin lloc. I, de
vegades, també és possible canviar d’idea respecte a les assegurances. Un dels dubtes més
freqüents quan es té contractada una pòlissa és la de si es pot recuperar els diners d’una
assegurança de vida. Per a donar-li una resposta, cal atendre el tipus de pòlissa i al moment en el
qual es planteja aquesta qüestió.

Possibilitat de recuperar els diners d’una assegurança de vida
segons el seu tipus

El primer punt al qual s’ha de parar esment és al tipus de pòlissa contractada. Dins de les
assegurances de vida, n’hi ha dues en concret; la de vida risc i la de vida estalvi. La finalitat que
persegueixen no és la mateixa i, per tant, el tracte que reben també és diferent.

Les assegurances de vida risc tenen com a objectiu indemnitzar al titular de l’assegurança en el cas
que es produeixin una sèrie de contingències, que són les que s’han contractat i que, en general,
són la incapacitat o la defunció. Tant si s’assoleix l’edat màxima que cobreix la pòlissa com si es
cancel·la abans d’hora, no existeix la possibilitat de recuperar els diners que ja s’ha pagat. Per què?
Perquè cada prima pagada obté a canvi la protecció de la companyia asseguradora. Si es deixen de
pagar, aquesta protecció deixa d’estar activa, i es considera que la cobertura passada ha estat
gaudida.

El segon tipus són les assegurances de vida estalvi. En aquestes, la situació canvia, ja que es tracta
d’un pla que persegueix aconseguir un rendiment. Aquí si és possible recuperar els diners i és el
que es coneix com el rescat de l’assegurança de vida.

Si em dono de baixa d’una assegurança de vida, em retornen els
diners?

Tal com hem indicat, si per algun motiu es desitja cancel·lar l’assegurança de vida o, dit d’una altra
manera, donar-se de baixa, no serà possible recuperar els diners que s’ha invertit si la contractació
de l’assegurança és de la modalitat de risc.

Però si es tracta de l’assegurança de vida estalvi, sí que és possible obtenir un reemborsament
dels diners quan s’opta per la baixa. No obstant això, puix que hem indicat que aquí la finalitat és el
rendiment, cal esbrinar si es tracta d’un moment adequat per a fer-ho. Però precisament perquè el
seu objectiu és generar una rendibilitat, estan pensats perquè els diners es recuperi en el futur, de
manera que a més d’incrementar el capital, s’assoleixin avantatges financers i fiscals.

Aquestes pòlisses estan subjectes a les fluctuacions dels mercats i, per tant, l’evolució de
l’economia farà que l’estalvi sigui major o menor, ja que en funció del risc que s’hagi acceptat,
existeix la possibilitat que els diners acumulats quan es desitja donar-se de baixa siguin fins i tot
inferiors a la quantitat inicial.

En aquest cas, es recomana consultar la lletra petita del contracte o consultar directament amb qui
es té contractada la pòlissa, atès que les condicions no sempre són les mateixes i pot ser que hi
hagi alguns requisits per a poder procedir amb el rescat de l’assegurança de vida.

Com puc recuperar els diners d’una assegurança de vida?

Si tens contractada una assegurança de vida risc, no hi ha opció per recuperar els diners pagats,
però si és de vida estalvi, pots optar al rescat, la cancel·lació o la reducció. Per a procedir amb el
primer, el rescat, i d’acord amb la Llei del Contracte d’assegurança, cal esperar dos anys com a
mínim des que va tenir lloc la contractació i haver pagat les primes corresponents.

Per a conèixer l’import exacte que es podrà recuperar, cal consultar les condicions que es van
pactar, perquè pot ser la totalitat de la pòlissa o únicament una part. A més, cal tenir en compte
que també pot existir una penalització per part de l’asseguradora.

La segona opció per a recuperar els diners d’una assegurança de vida és optar per la cancel·lació
d’aquesta. En aquest cas, també hi ha requisits, i són que el contracte ha de tenir una durada
superior als sis mesos i que la sol·licitud s’ha de realitzar per escrit dins dels 30 dies següents a la
data en la qual entra en vigor, tant si és la primera vegada com si es tracta d’una renovació
periòdica.

En tercer lloc, existeix la reducció de l’assegurança de vida. Aquesta és una clàusula que tenen
únicament algunes pòlisses i, per tant, caldrà verificar que existeix. Amb ella, la persona titular pot
paralitzar l’assegurança, és a dir, deixar-la en suspensió perquè, per algun motiu, no es poden
pagar les primes íntegrament.

Per a poder-hi optar, han d’haver passat almenys dos anys des de la contractació, i permet
mantenir una cobertura molt reduïda. Si bé aquesta via pot ser sol·licitada per la persona
assegurada, també és el recurs que empren les companyies asseguradores davant els casos
d’impagament.