Sector assegurances

Quina és la diferència entre prenedor, assegurat i beneficiari?

En les assegurances participen tres figures diferents que sovint es confonen entre si. Per a evitar confusions, considerem convenient explicar el paper de cadascuna d’elles en la contractació d’una pòlissa. Així que avui, des de MGC Mútua, experts en assegurances mèdiques de salut, vida i molt més, coneixerem quina és la diferència entre prenedor, assegurat i beneficiari.

Les tres figures que participen en la pòlissa d’una assegurança

Per a conèixer quina és la diferència entre prenedor i assegurat, així com beneficiari, definirem per separat a cadascuna d’aquestes figures i coneixerem quins són els seus drets i les seves obligacions dins del contracte que se signa amb una companyia asseguradora. En alguns casos, i tal com veurem més endavant, pot haver-hi coincidències entre l’una i l’altra, és a dir, que siguin la mateixa persona.

Qui és la persona prenedora d’una assegurança?

El prenedor d’una assegurança és la persona, tant física com jurídica, que signa el contracte amb la companyia asseguradora i que serà, per tant, la que tindrà l’obligació de pagar les quotes de l’assegurança. Aquesta pot anar al seu nom o al d’una altra persona.

A més a més de procedir amb els pagaments, la persona prenedora també té l’obligació d’informar si es produeix algun canvi que pugui afectar el risc de l’assegurança contractada.

Pel que fa als seus drets, és qui pot sol·licitar canvis en les cobertures o en les persones que figuren en el contracte, oposar-se a la renovació, presentar queixes o interposar una demanda.

Qui és la persona assegurada?

Aquesta figura és la que menor confusió presenta, ja que el nom és bastant revelador. Ve a ser la persona que està protegida per la cobertura en si de la pòlissa que s’ha contractat. Això és, que si tingués un accident, per exemple, rebria la protecció de l’assegurança. Pel que fa a les obligacions, no ha de respondre als pagaments ni comunicar-se amb la companyia si es produïssin canvis.

Aquí poden donar-se dues situacions diferents en la vida real. La primera és que tant la persona prenedora com l’assegurada siguin la mateixa; qui paga la quota és també qui està protegit per l’assegurança.

La segona situació és que aquestes siguin diferents. Seria el cas, per exemple, d’un pare o una mare que contracta una assegurança de vida o de cotxe per als seus fills. Els primers serien els qui signen el contracte i responen al pagament de les quotes, però qui rep la cobertura és el fill o la filla.

També podria passar que en lloc d’una persona física, es tractés d’una jurídica, com una empresa que contracta una pòlissa de protecció per a la seva plantilla. Un exemple comú és el dels qui treballen com a comercial i han de conduir per a desplaçar-se. Disposen d’una assegurança que paga l’empresa per a la qual treballen.

En aquesta mena de pòlisses, de vegades ni tan sols s’especifiquen el nom i els cognoms d’aquestes persones assegurades, sinó que n’hi ha prou amb definir qui seran. En l’exemple anterior serien les persones treballadores de l’empresa en qüestió.

I què hi ha de la persona beneficiària de l’assegurança?

Ens resta conèixer qui és la tercera figura que apareix a les pòlisses d’assegurances i que és la beneficiària. Aquesta ve a ser la que es beneficia, tal com també indica el seu nom, dels avantatges que ofereix l’assegurança.

Aquí acostuma a sorgir el dubte de quina és la diferència entre l’assegurat i el beneficiari, ja que com passava en el cas anterior, també pot tractar-se de la mateixa persona. Tot depèn de la mena d’assegurança que s’hagi contractat. Amb alguns exemples es veurà més clar.

Poden ser el prenedor, l’assegurat i el beneficiari la mateixa persona?

La resposta és clarament que sí. Una persona pot contractar per a si mateixa una assegurança per al seu cotxe i ser, per tant, qui la paga, la que està assegurada i la que es beneficiaria de la indemnització si es produís un sinistre.

Així, queda clara quina és la diferència entre el prenedor i l’assegurat, que són qui paga i qui gaudeix de la protecció. Però entre assegurat i beneficiari, es torna més complex perquè també existeixen dues situacions diferents, i és en les assegurances de vida on es produeix la confusió més gran.

Quan s’activen les cobertures d’una pòlissa, en els contractes d’una assegurança de vida s’estableix que davant la defunció de la persona assegurada, es rebrà una indemnització que pugui suplir els ingressos que es deixaran de rebre després del decés. Aquesta indemnització serà rebuda per la o les persones beneficiàries que l’assegurada hagi designat en el contracte i que, en general, sol ser la seva parella i/o els seus fills. 

En el moment de la signatura del contracte d’una assegurança, el prenedor i l’asseguradora establiran qui és cadascuna de les figures i les condicions de la protecció oferta.

Ara ha quedat més clar? Esperem que sí! De totes maneres, també has de saber que si tens dubtes a l’hora de contractar una assegurança mèdica o de qualsevol mena, a MGC Mútua comptem amb un equip de professionals disposat a resoldre-les. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’atendrem sense cap compromís.