Sector assegurances

Quan i com es cobra una assegurança de vida?

Les assegurances tenen com a finalitat la protecció davant els imprevistos que puguin sorgir. Aquelles destinades a cobrir la vida d’una persona funcionen com una garantia per a la família davant una invalidesa total o enfront de la defunció. Però, quan es cobra una assegurança de vida i com es realitza el tràmit?

Què cobreix l’assegurança de vida?

L’assegurança vida és un contracte entre la persona que decideix assegurar la seva vida i una companyia asseguradora. En aquest acord s’estableix quina és la quantitat de diners que es lliuraria en concepte d’indemnització a la família o persona/es beneficiàries de l’assegurança si es donessin les circumstàncies cobertes.

Aquestes no són únicament la defunció, sinó també una invalidesa absoluta que es produeixi per una malaltia o per accident. Sempre que aquella no existís abans de la contractació i que el segon cas no sigui degut a una imprudència. D’aquesta manera, a través d’aquesta pòlissa s’ofereix un alleujament econòmic a la família, quan la persona assegurada suposava la principal font d’ingressos de la llar.

Quan es cobra una assegurança?      

Encara que l’ideal en una assegurança és que no sigui necessari recorre-hi, tots som vulnerables i seria convenient tenir clar quan es cobra una assegurança. O sigui, quins són els requisits necessaris per a rebre la indemnització i els terminis estipulats per a poder rebre l’abonament.

Tret que s’hagi establert una cosa diferent, totes les pòlisses requereixen la comunicació o la declaració de la defunció o del sinistre que ha tingut lloc. Normalment, es dona un termini de set dies des que es va tenir coneixement del succés.

La companyia necessitarà tota la informació que puguem facilitar-l’hi, així com els detalls. A través d’aquests es verificarà que realment es tracta d’un accident i no d’un fet malintencionat o d’un descuit de la persona assegurada.

Un cop s’ha procedit amb la notificació, comença el termini d’espera per al cobrament de la indemnització. Però, quant triga una assegurança a pagar-la? Doncs d’acord amb el que estableix a la llei, el termini és de quaranta dies des que es va produir la defunció.

En cas que passat aquest temps no s’hagi rebut els diners, la companyia podria enfrontar-se a una sanció i hauria de pagar interessos de demora. No obstant això, si no se segueixen els tràmits requerits, cal tenir en compte que l’assegurança de vida prescriu al cap de cinc anys.

Com cobrar els diners d’una assegurança?

El quan resulta d’interès perquè és aquesta garantia la que permetrà a la família fer front a totes les seves despeses i cobraments pendents. Però, per a poder arribar a aquest punt cal saber també com es cobra una assegurança i quins són els requisits.

Comprovació de la persona beneficiària

Pel que fa als requisits per a cobrar l’assegurança, en primer lloc, ha d’existir una pòlissa en la qual la família o una persona integrant d’aquesta figuri com la beneficiària d’aquella. Per a conèixer qui és la que figura en aquella, cal obtenir un certificat.

El Ministeri de Justícia és l’organisme que s’encarrega d’expedir-lo i es diu Registro de Contratos de Seguros de Vida, i serà aquest el que permeti comprovar qui figura com a persona beneficiària. Des de la seu electrònica del ministeri, es pot tramitar una nota informativa amb totes les assegurances de vida que la persona morta hagués subscrit.

Acreditació de la identitat com a persona beneficiària i verificació de documents

La persona que figuri en la pòlissa haurà d’acreditar la identitat i la condició com a beneficiària per a poder tramitar el cobrament de la indemnització que li correspongui. Per a això, és necessari presentar una còpia del DNI i de la partida de naixement. Si fos necessari, també ens poden sol·licitar el certificat de matrimoni i el llibre de família.

A més, la companyia asseguradora s’encarregarà d’estudiar tots els documents que acreditin la defunció o la situació d’invalidesa de la persona assegurada. Aquests poden ser l’acta de defunció, un certificat mèdic, una autòpsia o un atestat policial.

S Sol·licitud de la indemnització a la companyia asseguradora

Un cop es té tota la documentació necessària, és el moment de contactar amb l’asseguradora per a comunicar el succeït. Com indiquem, el termini és de set dies des que se’n va tenir coneixement. Quan tots els punts anteriors s’han verificat, es procedeix a l’abonament. Aquest es realitza en un únic pagament o com una renda vitalícia o temporal.

Pagament de l’impost

Com que la indemnització és un ingrés que s’obté, tributa, així que cal pagar l’impost de successions i donacions corresponent. Abans de rebre els diners, cal acreditar el pagament de l’impost a l’asseguradora. Es recomana també assegurar-se que totes les dades són correctes, com el número de compte bancari en el qual es vagi a rebre l’import i el nom de la persona titular.

Així i tot, el més recomanable és que, en cas que tinguis una assegurança contractada (de qualsevol classe), sigui la teva pròpia companyia la que t’assessori i et digui com has de realitzar el tràmit per a cobrar la teva assegurança en cas que sigui necessari.

A MGC Mútua treballem diàriament per a oferir no sols les millors pòlisses d’assegurança als nostres mutualistes sinó també el millor assessorament i atenció personalitzada. És per això que posem a disposició al nostre equip perquè pugui atendre’t i resoldre qualsevol dubte que puguis tenir sobre les nostres assegurances.