Actualitat Mútua

MGC Mútua ha presentat a l’Assemblea General els resultats de l’exercici 2021

MGC Mútua, entitat asseguradora especialitzada en els rams de Salut i Personals, ha presentat a la seva Assemblea Geneal, celebrada el 29 de juny passat, els resultats de l’exercici 2021, entre els quals destaca la xifra total de les quotes netes, més de 100.300.000 €, fet que suposa un increment del 4,5% respecte de l’any anterior. Això confirma el creixement sostingut de la Mútua tant a l’activitat del ram de salut, com al de Vida Unit Linked.

Pel que fa als Fons Propis s’han assolit gairebé els 64 milions i mig d’euros, més d’un 4,6% respecte del 2020. Així mateix, la continuïtat dels bons resultats econòmics ha acabat amb dades positives en sinistralitat, ingressos financers i optimització de despeses. MGC Mútua segueix mantenint uns nivells de Fons Propis i de Solvència molt significatius, per sobre de la mitjana del sector.

Durant aquest any es va culminar el procés d’integració de Mútua Igualadina de previsió social, en què els seus mutualistes continuen mantenint les seves cobertures, amb els mateixos drets i obligacions que tenien a l’entitat de què procedien. Amb aquesta nova integració, ja són 11 les mutualitats que han estat absorbides per MGC Mútua al llarg dels seus 40 anys acabats de fer.

Alt nivell de satisfacció i millora de la gestió

Tota una llarga trajectòria que es reflecteix amb un creixement constant pel que fa a nous mutualistes, el 50% ve recomanat per clients satisfets. Aquest alt nivell de satisfacció s’ha aconseguit gràcies a la implementació de noves eines tecnològiques que contribueixen a la millora de l’eficiència dels processos operatius i, per tant, a la millora de la gestió, convertint MGC Mútua en més àgil, ràpida i enfocada a resoldre les necessitats dels mutualistes.

Un altre aspecte que es va destacar a l’Assemblea és el compromís d’MGC Mútua amb la conservació i la protecció del medi ambient i la sostenibilitat, que s’han vist reflectits a les seves actuacions durant el 2021, amb la compra d’energia 100% procedent d’energies renovables, la implantació de tecnologia LED, la gestió racional i l’estalvi en el consum d’aigua o la digitalització de processos, cosa que els ha permès reduir considerablement els usos de paper i les emissions de CO₂.

En la seva al·locució durant l’Assemblea, el Dr. Bartomeu Vicens, president de MGC Mútua, va destacar que “la il·lusió i la solidesa del nostre projecte ha aconseguit que ens consolidem com una de les primeres mútues d’Espanya i una de les més ben valorades pels metges. Els nous reptes que afrontarà MGC en els propers anys se centren en l’execució dels plans estratègics, potenciar l’àrea d’innovació tecnològica i continuar amb el procés d’expansió que està portant la companyia a tot el territori nacional”.