Sector assegurances

Les assegurances privades tenen IVA? Impostos i assegurances

La major part dels productes i serveis que es comercialitzen al nostre país estan subjectes a l’IVA, que és l’Impost sobre el Valor Afegit. Aquest ha de ser pagat pels consumidors quan adquireixen un bé o quan gaudeixen d’un servei. Com que són la majoria, és normal preguntar-se si les assegurances tenen IVA o si, per contra, estan subjectes a altres impostos. T’ho expliquem tot de manera detallada.

Les assegurances privades tenen IVA?

A la pregunta de si les assegurances tenen IVA, la resposta és que no. Simes no, tal com avançàvem, sí que estan subjectes a una altra mena d’impostos. D’acord amb l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, o Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, les primes de les assegurances no el suporten, i cita textualment que “totes les operacions d’assegurança, reassegurança i capitalització estan exemptes d’IVA”.

Però a més, s’especifica que aquesta exempció s’aplica als següents: “els serveis de mediació, incloent-hi la captació de clients, per a la formalització del contracte entre les parts intervinents en la realització de les anteriors operacions, amb independència de la condició de l’empresari o professional que els presti. Dins de les operacions d’assegurança s’entendran compreses les modalitats de previsió”.

Les assegurances tenen impostos? Quins són?

Encara que ja sapiguem que les assegurances no tenen IVA, sí que estan subjectes a altres tributs i recàrrecs que cal tenir en compte. Aquests són, en concret, tres: l’impost sobre les Primes de l’assegurança, la taxa del Consorci de Compensació d’Assegurances i els recàrrecs pels fraccionaments en el pagament de la pòlissa. Vegem cadascun d’ells amb més detall.

Primes de l’Assegurança

L’Impost sobre les Primes de l’Assegurança s’aplica a aquelles assegurances on el volum de les primes, o aportació econòmica per part de la persona assegurada, és molt elevat. Ascendeix al 8% de l’import net de la prima (increment que va entrar en vigor l’1 de gener de 2021) i es considera indirecte, en pagar-se en el moment del pagament. Afecta les assegurances de la llar, d’accidents, d’automòbils o de responsabilitat civil.

Per contra, queden fora d’aquest pagament les assegurances de vida, les socials obligatòries i les col·lectives, les d’assistència sanitària i malaltia, les de caució i crèdit a l’exportació, les agràries combinades, les operacions relacionades amb el transport internacional de mercaderies i de viatgers o les assegurances per a vaixells i aeronaus de transport internacional, amb l’excepció dels privats d’esbarjo.

Taxa del Consorci de Compensació d’Assegurances

Aquest organisme públic, que depèn del Ministeri d’Economia, abasta els riscos excepcionals que no cobreixen les asseguradores, com les catàstrofes naturals; actua com a fons de garantia en casos d’insolvència o absència d’assegurança, i cobreix la responsabilitat civil dels qui són rebutjats per diverses companyies.

Quan es paga la prima d’una assegurança privada, es destina una part a aquesta taxa. Així, es crea un fons que cobreix les indemnitzacions que queden fora de la cobertura de les companyies. De manera periòdica, la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions audita a les asseguradores per a evitar fraus amb la seva recaptació.

Recàrrecs per fraccionaments

Quan es fracciona un pagament, l’import de cada prima es redueix, però a canvi se li afegeixen uns interessos. Aquest fraccionament també pot realitzar-se en la taxa del Consorci, que es veurà subjecta també a uns interessos.

L’import d’aquests recàrrecs és del 0,15% en el finançament de l’activitat liquidadora de les asseguradores pel Consorci de Compensació d’Assegurances. En el cas de l’Assegurança de Riscos Extraordinaris i Danys Directes, l’import varia, però sol ser el 2% sobre la prima de la majoria de les assegurances, a excepció de la responsabilitat civil (excepte en vehicles de motor), la construcció, crèdits, agraris, caució, muntatge, assistència sanitària i malaltia i la defensa jurídica.

Finalment, s’aplica el recàrrec sobre l’assegurança de responsabilitat civil, obligatori en els vehicles de motor. Amb aquest es finança al Consorci de Compensació d’Assegurances per a les víctimes i altres persones perjudicades pels danys que causin els vehicles no assegurats.

Com afecten els canvis en l’IVA a les assegurances? (article 20 Llei 37/1992)

Amb la pregunta de si les assegurances privades tenen IVA contestada i amb els diferents tributs que s’apliquen clars, existeix un altre dubte que també ens pot sorgir. Aquesta és si els canvis en aquest impost afecten les primes.

En efecte, qualsevol modificació de l’IVA repercuteix en la quantia que s’abona a la companyia asseguradora. El motiu rau en el fet que tots els productes i serveis que aquella s’encarrega de cobrir tindran un cost més elevat per l’augment del recàrrec. És a dir, que la companyia faria un desemborsament major i, per tant, aquest increment es reflectirà també en la quantitat que sol·liciten per a la cobertura.

Si estàs buscant contractar una assegurança, fes un cop d’ull a les assegurances d’MGC Mútua . A la nostra pàgina web podràs consultar totes les assegurances i saber més sobre les nostres pòlisses i condicions exactes de les nostres assegurances.