Sector assegurances

Es poden tenir dues assegurances alhora?

Per a aquelles coses a les quals els tenim afecte o que tenen un valor molt alt per a nosaltres, tota protecció ens sembla insuficient. Una cosa similar succeeix quan es tracta de l’habitatge, del cotxe i fins i tot de la nostra vida. D’aquí ve que una pregunta freqüent en aquest sector sigui la de si es poden tenir dues assegurances alhora. Avui t’expliquem si és possible i si val la pena.

Per a què serveix una assegurança?

Quan es contracta una assegurança, el que es busca és la prevenció del risc o la compensació enfront de les conseqüències que puguin tenir lloc. És a dir, que de produir-se un imprevist que causi danys materials o personals, sigui la companyia asseguradora la que cobreixi el cost econòmic o la que ofereixi una indemnització. Sempre que el sinistre que s’hagi produït estigui inclòs en les condicions de la pòlissa i es compleixin tots els requisits associats.

Així, existeixen assegurances per als vehicles, els habitatges, el mòbil, els accidents laborals i fins i tot la vida. Els riscos a cobrir varien en cadascun d’ells, però la finalitat és sempre la de gaudir de la tranquil·litat de tenir una cobertura i una protecció si una cosa dolenta succeeix.

Quantes assegurances puc tenir?

La normativa que regula al sector de les assegurances és la Ley de Contrato de Seguro. En ella, no s’estableix cap limitació respecte al nombre de contractacions que es puguin tenir per a un mateix objecte, però sí respecte als cobraments si es produís el sinistre cobert.

Les pòlisses mai poden utilitzar-se com una forma d’enriquiment. Això és, que la contractació d’aquelles serveix per a compensar els danys econòmics derivats d’un sinistre, però no com una via per a guanyar diners. El sol intent ja es considera un delicte.

Per a evitar que pugui produir-se aquest benefici, s’estableix que la compensació econòmica a percebre mai pot ser superior al valor que tingui el ben assegurat. L’única excepció són les assegurances de vida. Doncs com que no és possible posar-li preu a aquesta, sí que es permet el cobrament de totes les assegurances.

Però si tornem a la qüestió de quantes assegurances puc tenir, la resposta és que varies. Simes no, cal plantejar-se si realment té sentit. La contractació d’una assegurança implica el pagament d’una prima, en general mensual, així que suposa un desemborsament econòmic.

A més, com hem dit, la mateixa llei limita l’enriquiment en establir el límit del bé. Per tant, fins i tot quan es tenen diverses assegurances contractades per a la mateixa finalitat, no es cobraria la totalitat de la indemnització en cadascuna d’elles. El motiu l’expliquem a continuació.

La coassegurança i la concurrència d’assegurances

Per a entendre millor què passaria si tenim contractades dues assegurances, cal conèixer el significat de dos conceptes: la coassegurança i la concurrència d’assegurances.

La coassegurança és un contracte en el qual dues o més companyies asseguradores cobreixen un mateix risc. A través d’aquesta, es permet que cada asseguradora respongui amb una quantitat o proporció determinada quan es produeix el sinistre, en funció de la participació que hagi assumit en el moment de la signatura. D’aquesta manera, el risc queda distribuït entre totes les participants.

Pot tractar-se d’una única pòlissa que totes les coaseguradores han de signar el seu percentatge de participació, o bé vàries, amb una participació individual del risc. El més freqüent és que el client només pagui o cobri la indemnització d’una única companyia. I que aquesta sigui la que s’encarregui de les gestions de les participacions amb les altres coaseguradores.

En la concurrència d’assegurances el que passa és que davant una mateixa situació, hi ha dues companyies cobrint el mateix bé o a la mateixa persona, sense que prèviament hagi tingut lloc un acord entre elles.

Què passa si tinc dues assegurances alhora i hi ha un sinistre?

Encara que qualsevol persona pot contractar tantes pòlisses com desitgi, sí que existeix l’obligació d’informar les companyies que ja n’existeix una prèvia que cobreix el mateix objecte, com per exemple l’habitatge.

Quan no es realitza aquesta comunicació, es considera que hi ha un frau, i que la finalitat és el cobrament de diverses indemnitzacions en produir-se el sinistre. De tenir consciència d’aquesta circumstància, no només s’arrisca el fet de rebre la indemnització que correspongui, sinó que fins i tot es podria anar a la presó.

En les assegurances de salut, també es poden tenir dues assegurances, per a accedir a diferents tractaments que en una clínica es cobreixin i en una altra no. Malgrat això, pel desemborsament que suposa, és preferible triar una única pòlissa que sigui completa.

Finalment, les assegurances de vida són l’excepció, com ja hem explicat. Atès que no se li pot donar un valor, si n’existeixen dues, es cobraran totes dues pòlisses completes i sense limitacions. Aquest és l’únic cas en el qual podria ser més rendible tenir-ne dues amb una compensació menor que una única que ofereixi una quantia elevada, ja que la compensació va subjecta a l’import de cada prima.