Sector assegurances

Es cobra el 100% estant de baixa per accident laboral?

Una baixa laboral fa referència al període de temps que una persona treballadora necessita per a recuperar la seva salut i poder reincorporar-se al seu lloc. Per a conèixer la quantia que correspon rebre cal tenir en compte diferents aspectes, com el conveni de treball o la causa de la baixa. Avui coneixerem si realment es cobra el 100% estant de baixa per accident laboral. També et recordem que per a aquests casos, el millor és tenir contractat una assegurança d’indemnització per baixa laboral que et mantingui cobert davant qualsevol emergència.

Quant es cobra per estar de baixa laboral?       

Les baixes laborals es classifiquen en dos grups; el primer és el de les anomenades malalties comunes i el segon el que inclou els accidents laborals; els que ocorren in itineri, és a dir quan s’està de camí al treball o de retorn, i les malalties relacionades amb la professió. Aquest segon grup concedeix més drets a la persona treballadora que el primer.

No obstant això, per a conèixer la quantia exacta a percebre, i així conèixer si es cobra el 100% estant de baixa per accident laboral, cal fixar-se en la base de les contingències professionals del lloc en qüestió. Si es desconeix aquesta xifra, pot consultar-se en les nòmines, en les quals sol aparèixer. En cas contrari, pot calcular-se sumant el salari base amb els complements salarials que estiguin subjectes a cotització i el prorrateig de les pagues extres, tant si es cobren mensuals com si es cobren en alguns mesos concrets.

És important parar esment a aquest cobrament prorratejat, ja que farà que quan es cobri la paga extraordinària en el dia corresponent, la quantia serà inferior. La part que falta és la que s’ha cobrat mensualment durant la baixa.

Pel que fa al percentatge a cobrar, la persona treballadora té dret a percebre un 75% de la base de contingències professionals des del primer dia de la baixa. Cosa que no succeeix amb les malalties comunes, en les quals els tres primers dies no es cobra res. A més, el dia de l’accident es cobra de manera íntegra.

I quin mes es té en compte per a calcular la base de contingències comunes? S’utilitza la base del mes anterior, excepte quan s’acabi d’incorporar a un lloc de treball, i en aquest cas es mirarà la que correspongui a aquest mateix mes. D’altra banda, no és necessari haver tingut una cotització prèvia si la baixa es deu a un accident o una malaltia laboral, com sí que succeeix en la malaltia comuna, en la qual s’exigeix una cotització de cent vuitanta dies en els últims cinc anys.

Dit això, i tal com indiquem al començament, la quantia de la baixa per accident laboral pot veure’s modificada pel conveni col·lectiu. Així, existeixen alguns que la incrementen fins al 100% durant un temps determinat de la baixa, com un mes o sis mesos, o durant tota la seva durada.

Qui paga la baixa per accident laboral?

Després de conèixer la quantia, s’ha de saber qui paga la baixa per accident laboral. Quan es tracta d’aquest escenari, és l’empresa la que es fa responsable del pagament íntegre d’aquella, des del mateix dia en què té lloc. Quant a la forma, es pagarà amb la freqüència dels salaris. Això és, que si la nòmina es cobrava mensualment i a final de mes, la paga es percebrà de la mateixa manera.

Si més no, hi ha una excepció en qui paga la baixa laboral, que es dona quan s’ha produït un acomiadament, s’ha extingit la relació laboral per algun motiu o el contracte de treball temporal ha finalitzat. En aquestes tres situacions, el pagament de la baixa laboral s’ha de sol·licitar a la mútua de treball que l’empresa tingui contractada, que ha de reconèixer el dret a la baixa.

Avantatges de tenir una assegurança d’indemnització per baixa laboral

Les baixes són situacions imprevistes i no desitjades, atès que no sols repercuteixen negativament en la salut de la persona, sinó que a més impedeixen que es pugui mantenir l’activitat laboral i, per tant, que es percebin els ingressos mensuals íntegres. Ja hem vist quant es cobra per una baixa laboral, que excepte a les excepcions marcades per conveni, mai arriben al 100% del salari.

Aquesta reducció de la quantitat a percebre és suficient perquè una família experimenti dificultats a l’hora de fer front a les seves despeses i d’arribar a fi de mes. Una assegurança d’indemnització per baixa laboral evita que passi això, en consistir en un subsidi diari que serveix per a compensar la reducció dels ingressos.

Però a més de per a les persones assalariades, aquest subsidi és especialment interessant per a les autònomes. En aquest cas, és la Seguretat Social la que cobreix l’incapacitat temporal, on l’ajuda es regeix per la base reguladora, que sol ser molt baixa per la majoria dels qui treballen per compte propi. A més a més, és possible incloure cobertures addicionals, com la invalidesa permanent, l’hospitalització i fins i tot la defunció. L’assegurança d’indemnització per baixa laboral és, en definitiva, una forma eficaç d’assegurar els ingressos mensuals passi el que passi.

Consulta les nostres pòlisses d’assegurança si estàs interessat en una assegurança d’indemnització per baixa laboral! Només has de posar-te en contacte amb nosaltres i un equip de professionals es posarà en contacte amb tu per a assessorar-te de forma totalment personalitzada.