Sector assegurances, Sense categoria

¿Es pot donar de baixa una assegurança de salut si està fora de termini?

Les circumstàncies personals d’un individu es veuen modificades al llarg de la seva vida per multitud d’aspectes, siguin imprevistos o decisions que es prenen. Aquests canvis poden portar-nos a voler donar de baixa una assegurança de salut fora de termini. Però, és possible fer-ho? Aquí et deixem totes les respostes.

se puede dar de baja un seguro de salud fuera de plazo

Quan podem donar de baixa una assegurança de salut?

Abans d’entrar en els terminis, és convenient repassar quins són els motius més freqüents per a voler cancel·lar les assegurances de salut. La primera raó que ens pot venir a la ment és la d’un descontentament per part del client o que no podrà fer front als pagaments.

No obstant això, aquestes no són les úniques, ja que també pot deure’s al fet que la companyia asseguradora ha incomplert el contracte, al fet que les prioritats en la vida han canviat, al fet que es necessiten aquests diners per a una causa de major pes o perquè s’ha trobat una oferta millor en la competència, amb un preu inferior o amb cobertures més àmplies per al mateix preu.

Si bé totes són perfectament acceptables i com a clients es té total llibertat per a la cancel·lació d’una pòlissa, el que hem de tenir present és que existeixen uns terminis establerts per a això. Per tant, no serà possible cancel·lar en el moment en què es desitgi, sinó quan ho marca el mateix contracte.

Quins són els terminis per a donar de baixa una assegurança?

Si ja has pres la decisió en ferm i vols cancel·lar una assegurança fora de termini, anem ara a conèixer quin és aquest exactament. Encara que cada asseguradora pot establir les seves pròpies condicions, en la majoria dels casos la renovació de les pòlisses de salut té caràcter anual i, tret que s’hagi comunicat la decisió d’interrompre-la, aquesta renovació es produeix de manera automàtica.

Però, en quina data s’ha de comunicar la cancel·lació de l’assegurança de salut? Per a saber-ho amb exactitud, caldrà consultar la data concreta del venciment de la nostra anualitat, atès que cada contractació es realitza en una data determinada i no n’hi ha una general que s’apliqui a totes les pòlisses.

Tanmateix, també existeix la possibilitat que en contractar l’assegurança de salut es fes un primer pagament parcial i proporcional a la data, perquè les renovacions posteriors coincideixin amb el final de l’any natural.

Sigui com sigui el cas, el termini per a cancel·lar l’assegurança de salut serà d’un mes abans d’aquesta data. Però compte, això no significa que disposem d’aquest mes anterior per a avisar a la companyia, sinó que el mínim és avisar amb una antelació de 30 dies. Si el venciment és el 31 de desembre, com a més tard, el 30 de novembre la nostra asseguradora ha de tenir coneixement formal de la nostra decisió.

I què vol dir formal? Que no n’hi ha prou amb una simple trucada de telèfon. Cal enviar una carta escrita, o bé per correu ordinari, o bé electrònic. En aquesta indicarem les nostres dades, o sigui el nom complet i el número de pòlissa, la decisió de cancel·lar l’assegurança de salut, la data en la qual avisem i la de venciment. És imprescindible també que la companyia ens doni algun justificant de rebut de la notificació.

Donar de baixa l’assegurança de salut fora de termini

Però, i si el que desitgem és donar de baixa l’assegurança de salut fora de termini? Si ens ha passat la data límit esmentada per a procedir amb la cancel·lació, és a dir, que ens trobem dins d’aquest últim mes de contractació o fins i tot en qualsevol moment dins del nou any, l’únic motiu de pes pel qual podrem sol·licitar la cancel·lació és que la companyia hagi incomplert les condicions que s’havien acordat.

El cas més habitual és que s’hagin produït modificacions en les condicions de l’assegurança de salut i que aquestes no hagin estat notificades per l’asseguradora. El termini que es marca per a això és d’un mínim de dos mesos abans que finalitzi el contracte. De no respectar-se, sí que es podria donar de baixa l’assegurança de salut fora de termini.

El procediment és similar a l’anterior. Es procedeix amb la comunicació escrita en la qual es detallaran els motius pels quals es desitja cancel·lar l’assegurança i l’entitat passarà a estudiar el succeït, ja que prèviament haurà de verificar que el client té raó. Si aquest té raó, la pòlissa serà cancel·lada i la companyia li abonarà la totalitat dels diners que se li hagin cobrat per aquest nou any.

Per tant, i a manera de conclusió, com a client només pots cancel·lar la teva assegurança de salut avisant almenys amb un mes d’antelació. I si et trobes fora de termini per a això, l’única raó que es considera vàlida és que la companyia asseguradora hagi incomplert les condicions del contracte o que aquestes s’hagin vist modificades sense previ avís.