Sector assegurances

Diferències entre l’assegurança de vida i assegurança de decessos

Quan s’arriba a l’edat adulta i es té una família, és normal que apareguin també les preocupacions relatives al seu futur. En particular, en el cas de faltar la persona que suposa el principal manteniment o que els ingressos es vegin reduïts per determinades circumstàncies. Com a mesura preventiva, se sol apostar per la contractació d’una pòlissa, que serveix de garantia en les situacions esmentades. Però sabies que hi ha diferències entre l’assegurança de vida i la de mort? Avui t’expliquem en què consisteixen i per quina has d’apostar segons les teves necessitats.

Què és l’assegurança de decessos?

Hi ha assegurances que són molt fàcils de comprendre, ja que fan referència a proteccions molt concretes, amb independència de la quantitat de riscos que cobreixin, com el del cotxe o la moto o l’assegurança de la llar. No obstant això, les pòlisses que fan referència a la protecció de l’economia familiar són una mica més complexes, ja que es poden donar múltiples circumstàncies.

Per això, avui volem parlar de les diferències entre l’assegurança de vida i l’assegurança de mort; si estàs pensant a contractar-ne una, és important que entenguis per quina has d’apostar en funció de les teves necessitats particulars. Si bé totes dues es paguen mentre la persona prenedora està viva, la resta de condicions difereixen entre si en gran manera.

En primer lloc, l’assegurança de decessos és una pòlissa que s’encarrega de cobrir totes les despeses que pugui implicar la defunció de la persona assegurada, així com les gestions de caràcter administratiu. D’aquesta manera, evita que la família hagi de fer-se càrrec d’aquests costos, del trasllat o d’altres serveis relacionats.

Què és l’assegurança de vida?

A diferència de l’anterior, l’assegurança de vida té com a finalitat proporcionar tranquil·litat a la família en el moment d’absentar-se. Davant d’aquesta situació, la persona o persones beneficiàries reben una indemnització, que pot consistir en una única quantia o en diverses rendes repartides en el temps, segons hagi especificat el prenedor en les condicions del contracte.

Dins de l’assegurança de vida, es pot distingir entre dos tipus; el primer, és l’anomenada assegurança de vida-risc, en la qual el risc que s’ha contractat serveix de protecció si la persona assegurada mor abans que finalitzi el temps de la pòlissa. Així, els beneficiaris podrien cobrar el capital que s’hagi assegurat. El segon és el de vida-estalvi, que s’utilitza com a complement de la pensió pública de jubilació. El prenedor sol coincidir amb el beneficiari, i va abonant primes en vida amb una rendibilitat marcada, a baix risc i amb avantatges fiscals, amb la finalitat d’estalviar per al futur.

Diferències entre l’assegurança de vida i la de mort

Encara que al primer cop d’ull pugui resultar evident que es tracta de productes diferents, també tenen algunes similituds, d’aquí ve que pugui haver-hi confusió en alguns casos. Tant l’assegurança de vida com la de decessos estan lligades a la defunció de la persona que està assegurada i, en cas de succeir, alleujarien la situació financera de la família. A més, totes dues poden incloure altres cobertures, com les hospitalitzacions o l’assistència mèdica.

Ara que hem vist en què consisteix cadascuna de les assegurances, resulta més fàcil comprendre quines són les diferències entre l’assegurança de vida i la de mort. Aquestes són, en primer lloc, la cobertura en si mateixa, que en l’assegurança de vida és la compensació econòmica, mentre que en la de decessos és cobrir les mateixes despeses del sepeli.

La segona diferència fa referència al capital de la pòlissa. En les assegurances de vida, la persona prenedora és la que tria la quantitat que vol deixar per a la seva família en concepte d’indemnització econòmica en un pagament únic o en rendes, mentre que en la de mort, és la companyia la que marca el cost dels serveis fúnebres que ofereix.

En tercer lloc, la comunicació a la companyia la realitza qualsevol persona quan es tracta de la gestió del sepeli. Si més no, per al cobrament de la indemnització, són la persona tomadora o la beneficiària les que han de comunicar la defunció en un termini de set dies.

Quart, els requisits per a la contractació d’ambdues assegurances són diferents. Mentre que qualsevol persona pot accedir a la gestió dels tràmits de la defunció, per a una assegurança de vida hi ha una edat mínima. En funció de la companyia també pot haver-hi altres particularitats. I, finalment, les cobertures també són diferents, ja que l’assegurança de vida pot cobrir la invalidesa, cosa que no succeeix en l’assegurança de decés.