Sector assegurances

El certificat d’últimes voluntats i les assegurances: Què és i com se sol·licita?

La defunció d’una persona no sols suposa una pèrdua, sinó que, desafortunadament, també implica un elevat nivell de burocràcia. El certificat d’últimes voluntats és un dels documents dels quals serà necessari disposar per a conèixer si aquella va deixar testament i poder accedir a ell. Saps com se sol·licita?

certificado ultimas voluntades y seguros

Què és el certificat d’últimes voluntats i per a què serveix?

El testament és un document que, llevat d’excepcions, li pot resultar conegut a qualsevol persona. Tanmateix, ja que és una cosa molt personal, no sempre la família té la certesa que aquest existeixi, o de saber que és així, de saber on es troba una còpia per a poder accedir al contingut.

Així és com entra en joc el certificat d’últimes voluntats; un document testamentari on figura l’última voluntat d’una persona. Però atès que no s’hi pot recollir tota la informació detallada sobre aquesta, el que s’esmenta és si hi ha o no un testament i, en cas que n’hi hagi, s’indica quin és el notari on es va dipositar. Quan es redacta un testament en una notaria, aquest queda automàticament anotat en el Registre d’Últimes Voluntats.

Sol·licitar aquest document és també útil per a verificar si es va presentar algun testament posterior al que es pugui conèixer i per a facilitar els tràmits de les herències que, amb una certa freqüència, també són origen de nombrosos maldecaps. L’avantatge que presenta és que té un preu econòmic i, a més, és molt senzill de tramitar.

Però, pot accedir qualsevol al certificat d’últimes voluntats? Sí, sempre que es presenti la documentació sol·licitada per a poder realitzar el tràmit. No és necessari que hi hagi una relació de parentiu, ja que el registre on es troba és públic i accessible per a tota la ciutadania. D’aquesta manera, es pot conèixer si existeix un testament i en quina notaria està l’últim.

Malgrat això, conèixer-ne l’existència no dona accés al seu contingut, perquè la notaria pot denegar el lliurament del testament a qualsevol persona que no figuri entre les hereves forçoses o que no pugui demostrar que hi hagi un interès legítim. Si es tracta dels qui heretaran, el procediment de la divisió s’agilita considerablement, ja que només s’ha de seguir la voluntat de la persona morta.

Com sol·licitar el certificat de voluntats   

Per a poder procedir amb la sol·licitud del certificat de voluntats, cal esperar que transcorrin quinze dies hàbils des que es produeix la defunció. Per a realitzar el tràmit, hi ha un model específic, el 790, que està disponible en diversos punts.

El primer és de la mateixa web del Ministeri de Justícia. També està disponible en les Gerències Territorials que aquest ministeri té en tot el territori espanyol o en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de Madrid.

Un cop s’ha obtingut aquest imprès i s’ha emplenat, és necessari procedir amb el pagament de la taxa pertinent. Aquest pot gestionar-se en qualsevol caixa o entitat col·laboradora. Només cal presentar el document i abonar la taxa, que no arriba als 4 €.

Amb el justificant del pagament de les taxes i el Model 790, s’ha de sol·licitar al Registre Civil de la localitat on la persona va morir, el Certificat Literal de Defunció, sempre que hagi mort després del 2 d’abril de 2009; si va ser abans, caldria dirigir-se al Jutjat de pau. Aquest és el document que acredita el decés. Són vàlids tant el document original com una còpia compulsada.

Des del moment en què es rep la sol·licitud, que ha de dirigir-se al Ministeri de Justícia, el termini per a l’emissió és de deu dies hàbils quan es realitza per correu postal o presencial i de cinc si es realitza telemàticament a la Seu Electrònica del Ministeri.

Certificat de voluntats i assegurança de vida

A més a més de conèixer si existeix un testament per a tramitar l’herència, quan algú mor s’ha de verificar també l’existència d’una assegurança de vida perquè les persones beneficiàries puguin cobrar la indemnització.

Per aquest motiu, es realitza simultàniament la sol·licitud del certificat d’últimes voluntats i assegurances. Els familiars, o qualsevol persona en possessió de la documentació que es requereix, poden accedir també a aquest document relatiu a les cobertures. Juntament amb el Model 790 i el certificat de defunció, cal presentar algun document acreditatiu de la persona morta.

El certificat d’assegurances de vida es tramita transcorregudes entre 24 i 48 hores des de la sol·licitud per via telemàtica i en un màxim de set dies si es va dur a terme de manera presencial.

Encara que es tracti d’una situació delicada per a la família, es recomana recopilar tota la documentació com més aviat millor i tramitar els certificats pertinents. En cas contrari, el procés podrà demorar-se i fins i tot provocar alteracions en l’herència.

A MGC Mútua no només disposem de les millors cobertures per a assegurances de vida i més tipus d’assegurances, sinó que comptem amb un equip humà que t’acompanya i t’assessora davant qualsevol situació o problema que pugui sorgir-te. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’atendrem sense cap mena de compromís!