Sector assegurances

Assegurança per a autònoms amb barem o sense barem: Què és millor?

Si ets una persona autònoma, sabràs que a més de les quotes a la Seguretat Social, també has de pagar una sèrie d’assegurances; algunes obligatòries i altres voluntàries. Un dubte freqüent que sorgeix en el moment de la contractació d’una assegurança per a autònoms és la de si optar per una assegurança amb barem o sense barem. Si tu tampoc ho tens clar, avui et traiem de dubtes.

Quina és la diferència entre les assegurances per a autònoms amb barem o sense barem?

Ser una persona que treballa per compte propi implica contractar una sèrie d’assegurances. D’una banda, aquelles que són obligatòries per a exercir l’activitat i, per l’altre, les que poden proporcionar avantatges addicionals.

Dins d’aquests últims figuren les assegurances de salut o, concretament, els que cobreixen les baixes laborals. Una situació d’extrema complexitat en treballar per compte propi, ja que pot suposar una interrupció completa de l’activitat i, per tant, dels ingressos.

Amb aquesta assegurança, es percep un complement a la indemnització que ofereix la Seguretat Social. I per què és interessant comptar amb un altre ingrés com a suport? Perquè bona part de les persones autònomes al nostre país cotitza per la base mínima. En conseqüència, la xifra d’ingressos per a la indemnització serà també molt reduïda.

Tanmateix, en contractar una assegurança privada també sorgeixen algunes qüestions que cal plantejar-se. La principal és l’elecció entre una assegurança amb barem o sense barem. Però, què significa aquest concepte?.

Assegurança de baixa amb barem

Una assegurança amb indemnització per baixa laboral amb barem és aquella on la prima té un import inferior a l’assegurança estàndard. El motiu es troba en el fet que no es paga la totalitat de la prima, sinó una part que correspon als serveis concrets dels quals es faci ús.

Les característiques de les cobertures són exactament les mateixes; es gaudeix una cobertura mèdica de qualitat i es té dret a l’assistència immediata. La diferència està en el fet que la quota no és fixa, sinó que es redueix al mínim i, a partir d’aquí, cada mes es veurà incrementada segons els serveis que s’hagin utilitzat.

Encara que el preu s’apugi, el cost continuaria sent inferior, excepte en casos puntuals que requereixin múltiples serveis mèdics; tant en comparació amb la pòlissa tradicional com amb l’accés directe a la sanitat privada sense assegurança.

Com a avantatge afegit, l’assegurança amb barem no es veu afectat per cap mena de restriccions, com succeeix en les assegurances de salut tradicionals. En aquestes, les patologies prèvies queden excloses dels serveis que es cobreixen.

En les assegurances amb indemnització per baixa laboral amb barem, en pagar només l’import mínim, caldria pagar per qualsevol consulta o servei mèdic que es requereixi, amb independència de si es tracta d’una patologia que ja existia o d’una nova malaltia. Dit d’una altra manera, l’historial mèdic previ és irrellevant.

En les assegurances tradicionals de salut, l’import a pagar s’incrementaria desorbitadament, atès que es continuaria necessitant l’atenció mèdica per les malalties existents. En aquest cas, es manté en rangs acceptables.

És millor l’assegurança amb barem o sense barem?

Ara que ja coneixes que és l’assegurança amb barem o sense barem per a persones autònomes, la pregunta important és si val la pena o no. Aquí hem de posar el focus en el càlcul de la indemnització en si mateixa, que també té els seus pros i les seves contres, encara que aquestes últimes són menors a l’opció sense barem.

En produir-se un sinistre, en les assegurances amb barem es fan servir unes taules de referència per a conèixer l’import de la indemnització, que és aliena al temps que s’estigui de baixa. En les sense barem, és un perit qui determina l’import i, pel mateix benefici de la companyia asseguradora, es tendeix a la baixa.

No obstant això, en una assegurança amb barem no hi ha una valoració subjectiva, sinó que hi ha una quantitat prèviament establerta per cada mal que se sofreixi i que és progressiva en funció de la gravetat. Això sí, també s’investiguen les causes per a descartar l’existència del dol, tal com passa en les que són sense barem.

Aquestes quantitats van acompanyades d’un nombre específic de dies. Per tant, a diferència de les baixes tradicionals, no hi ha un seguiment perquè es cobra tota la indemnització al començament de la baixa, la qual cosa garanteix una major tranquil·litat.

I quins són els inconvenients que hem de valorar? Que el sinistre ha de figurar en les taules de referència perquè sigui cobert i que, en cas d’haver-hi complicacions, aquestes no seran cobertes. Davant d’aquest panorama, l’única solució possible, per a valorar si és millor una assegurança amb barem o sense barem, és consultar totes les condicions de cada companyia i triar la que ofereixi cobertures més amplies, quanties per cada dany i, en general, més seguretat davant una baixa laboral.

Si ets autònom i estàs buscant una assegurança, dona un cop d’ull a les nostres assegurances especials per a autònoms. Pots consultar les cobertures en la nostra pàgina web i si tens dubtes, pots posar-te en contacte amb nosaltres i el nostre equip de professionals t’atendrà de forma totalment personalitzada..