Sector assegurances

Tipus d’assegurances: quines existeixen i per què es caracteritzen

Les pòlisses de les companyies asseguradores tenen com a finalitat oferir protecció i seguretat als seus clients. No obstant això, existeixen diferents àrees de la nostra vida que poden cobrir-se, i conèixer-les és imprescindible per poder optar per la modalitat que més s’ajusti a les necessitats personals. En aquest article, veurem quins són els tipus d’assegurances més populars i el que cobreixen.

Quants tipus d’assegurances existeixen?

Les assegurances són contractes a través dels quals una entitat asseguradora es compromet, a canvi del pagament d’una prima, a indemnitzar a la persona assegurada o a una altra tercera en cas que es produeixi algun dels sinistres contemplats en la pòlissa. L’objectiu és oferir una protecció financera i tranquil·litat davant situacions imprevistes.

La prima a pagar es calcula en funció del risc associat i de les característiques de qui s’estigui assegurant. En quant a les proteccions que cobreixen, els sinistres poden ser accidents, malalties, responsabilitat civil o danys materials, entre d’altres. Tot depèn de l’assegurança en qüestió.

Per a conèixer més detalls sobre què es pot cobrir, cal conèixer els tipus d’assegurances que existeixen i que més sovint se solen contractar. Alguns d’ells poden ser obligatoris, mentre que uns altres són opcionals.

Tipus d’assegurances que existeixen i que hauries de conèixer

Si estàs buscant informació sobre els tipus d’assegurances que pots contractar, a continuació pots trobar-los amb les seves característiques específiques.

Assegurança de vida

Les assegurances de vida formen part de les assegurances personals. És a dir, aquells que cobreixen els riscos que poden afectar una persona en aspectes relatius a la seva integritat física, la seva salut o fins i tot la seva existència.

Quan el que es cobreix és la pròpia vida d’una persona, significa que en el cas que es produís la defunció de l’assegurada, les persones beneficiàries podrien disposar d’una indemnització econòmica. Aquesta s’encarregaria donar la seguretat que la persona assegurada ja no pot oferir al no poder continuar amb la seva professió.

Dins d’aquesta modalitat d’assegurances, existeixen diverses opcions en funció de la companyia asseguradora. En algunes, a més de la defunció es pot cobrir la invalidesa absoluta o la permanent. Per tant, s’han de consultar els diferents plans per a triar el que més s’ajusti al que es necessita.

Assegurances de despeses mèdiques

Les assegurances de despeses mèdiques són contractes que ofereixen una cobertura financera en el cas que es requereixi atenció mèdica. Formen part de les assegurances de salut. A Espanya, atès que existeix la sanitat pública, aquestes pòlisses se solen contractar com un complement, ja que permeten triar als hospitals de preferència, així com al personal mèdic.

A més, solen incloure serveis addicionals com a consultes mèdiques virtuals, que faciliten l’accés a l’atenció mèdica sense haver de sortir de casa, programes de benestar, descomptes, etc. Com en el cas anterior, les característiques d’aquests tipus d’assegurances són molt variables d’una companyia asseguradora a una altra.

Assegurances patrimonials

Les assegurances patrimonials són aquelles pòlisses que busquen protegir els béns immobles d’una persona davant diferents riscos i eventualitats. Aquest tipus d’assegurança s’enfoca a salvaguardar el patrimoni de les persones assegurades i ofereix una cobertura àmplia i diversificada que pot incloure la protecció de l’habitatge, automòbils, negocis, i altres actius de valor.

Una de les característiques principals de les assegurances patrimonials és la seva capacitat per a donar tranquil·litat i seguretat financera davant possibles pèrdues o danys. Els sinistres que abasten també són diferents i s’han de concretar a l’hora de signar la pòlissa amb l’asseguradora. Per exemple, hi ha cobertures per incendis, robatoris, inundacions o accidents de trànsit, entre altres. Tot dependrà de les necessitats i preferències de la persona assegurada i de quins siguin els seus béns.

Assegurances empresarials

Les assegurances empresarials protegeixen els interessos i els actius de les empreses enfront d’una varietat de riscos potencials. Aquestes assegurances es dissenyen per a adaptar-se a les necessitats específiques de cada empresa, per la qual cosa les cobertures són molt àmplies i van des de la protecció dels béns físics fins a la responsabilitat civil o la cobertura de riscos financers.

Pel que fa als riscos o sinistres que poden donar-se, la protecció pot ser contra danys materials, com ara incendis, robatoris o danys per aigua, mentre que la responsabilitat civil cobreix els danys causats a tercers durant l’activitat empresarial. També existeix la possibilitat de cobrir riscos relacionats amb la interrupció del negoci, la pèrdua de beneficis o els accidents laborals.

Si bé alguns tipus d’assegurances empresarials són obligatoris, com el de responsabilitat civil o el d’accidents laborals, altres són opcionals i depenen de les necessitats i la naturalesa de l’empresa.

Assegurances de prestació de serveis

Les assegurances de prestació de serveis són aquelles dissenyades per a protegir professionals i empreses que ofereixen serveis especialitzats, com metges, legals, comptables o consultors. Són, per tant, assegurances per a autònoms. Solen cobrir riscos relacionats amb la responsabilitat civil professional durant l’exercici de l’activitat, amb protecció contra reclamacions per errors, omissions, negligència o mala praxi en l’exercici de l’activitat professional.

No obstant això, també es poden contractar per a obtenir assistència mèdica completa o com a protecció davant una possible baixa laboral. Al nostre país, la majoria de les persones autònomes tenen una base de cotització molt baixa, cosa que significa que d’enfrontar-se a una incapacitat temporal, els ingressos no serien suficients per a cobrir les despeses fixes.

Aquests són els principals tipus d’assegurances que hi ha. Si vols més informació, contacta amb MGC Mútua.