Sector assegurances

Indemnització per accident a la via pública: Què has de tenir en compte?

Els accidents solen relacionar-se amb les carreteres. Tanmateix, l’estat de conservació del mobiliari urbà o de les mateixes infraestructures de les zones utilitzades pels vianants també poden ocasionar-los. Quan això succeeix, i sempre que es compleixi amb el procés requerit, pot sol·licitar-se una indemnització per accident en la via pública.

Què és la indemnització per accident en la via pública?

Espais com els carrers o els parcs són una propietat pública. Per tant, la seva gestió correspon a les institucions públiques, com ara els ajuntaments. Sobre aquests organismes escau el seu manteniment perquè es trobin en òptimes condicions i evitar així que puguin produir-se accidents en la via pública.

Quan hi ha una fallada o una negligència en l’estat de conservació i es produeix una caiguda o quelcom equivalent que provoca lesions a la persona, la llei contempla el dret a sol·licitar una indemnització per accident en la via pública a l’administració a la qual li correspongui la responsabilitat patrimonial. L’import a reclamar dependrà de la mena d’accident i dels danys a conseqüència d’aquest.

Tipus d’accident en la via pública      

Abans d’entrar en els passos a seguir per a poder tenir accés a la indemnització, cal distingir entre els tipus d’accident en la via pública. Que una caiguda es produeixi en aquest espai, no implica que de manera automàtica sigui susceptible de tenir cobertura.

Els organismes i institucions d’un govern estan obligats a vetllar per la seguretat de tota la ciutadania. Però només en aquelles situacions en les quals l’accident es degui a una problemàtica de la seva incumbència, com són els exemples esmentats anteriorment. És a dir, els utensilis, el mobiliari i les infraestructures públiques.

Tanmateix, quan la causa de l’accident és una propietat privada, com serien els tests que cauen de les finestres o algun element d’una obra o d’un local comercial, no és possible reclamar la indemnització per accident en la via pública. Aquí el que s’aplica és la responsabilitat civil extracontractual, que recau sobre la persona propietària de l’immoble.

Com funciona la indemnització per accident en la via pública?

La tendència de qualsevol persona després de sofrir un accident és la d’acudir a un centre de salut o un hospital per a ser atesa. Malgrat això, tret que es tracti d’una lesió molt greu en la qual sigui imprescindible acudir a un hospital, el primer pas sempre és avisar a la policia o a la guàrdia civil.

Aquestes han de fer un atestat de l’accident; un document de vital importància per a sol·licitar la indemnització per accident en la via pública. Per què? Perquè aquí s’inclouen totes les dades relatives a la causa que va provocar l’accident; dels testimonis, si n’hi havia, i de les conseqüències. L’ajuntament revisarà tota aquesta informació abans de procedir a cobrir els danys ocasionats.

Si per qüestions de gravetat no és possible esperar que els cossos de seguretat acudeixin, sí que s’han d’apuntar les dades de contacte de les persones que hagin estat presents. Una altra alternativa és avisar al número d’emergències per a sol·licitar assistència al mateix lloc. Sigui quina sigui la via triada, es necessita el comunicat mèdic de lesions i tota la documentació pertinent que pugui ser d’utilitzada.

Presentació de la reclamació

Quan es tenen tots els documents, es pot procedir amb la reclamació. Aquesta ha d’enviar-se a l’organisme de l’administració pública que correspongui, així que cal comprovar a qui pertany el lloc on es va produir l’accident. Una vegada identificat, es presenta una reclamació corrent de manera directa. En aquesta es detallaran els fets i s’exigirà la responsabilitat pels danys ocasionats.

Quan la reclamació s’accepta, l’organisme procedirà amb el pagament de la indemnització. Però també pot donar-se el cas que deneguin la responsabilitat, situació en la qual caldrà utilitzar la via judicial contra aquest organisme. Per al judici es necessitarà l’atestat policial, les dades dels testimonis, fotografies del lloc, l’historial clínic i l’informe mèdic després de l’accident i tota la documentació relativa al tractament que s’hagi necessitat.

Import de la indemnització per accident en la via pública

El càlcul de la indemnització no és aleatori, sinó que existeix un barem de referència. En primer lloc, es distingeix entre el perjudici personal bàsic i el particular. En el bàsic, l’import és de 31,05 € al dia i es cobreix des del dia de l’accident fins a la recuperació completa. El particular, per contra, s’aplica quan es perd l’autonomia per a la realització de les tasques habituals.

Dins de la gravetat de les lesions, s’apliquen tres escales. La moderada equival a 53,81 € diaris, la greu a 77,61 € i la molt greu a 103,48 €. Pel que fa al termini per a reclamar el pagament de la indemnització, es disposa d’un any a partir del moment en el qual les lesions s’hagin estabilitzat.

Per a més informació, es pot consultar la normativa en el BOE.

A MGC Mútua comptem amb les millors pòlisses d’assegurança de salut per a estar cobert davant qualsevol urgència o contratemps que pugui sorgir-te. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem de tot sense cap mena de compromís.