Sector assegurances, Sense categoria

Impost de successions i assegurança de vida: Com funciona?

Les assegurances de vida tenen com a finalitat servir de garantia a la família de la persona assegurada quan té lloc la mort prematura. Simes no, en constituir una entrada de diners, està subjecta a impostos. Perquè coneguis al detall com tributen, avui et parlem de l’Impost de successions i de l’assegurança de vida.

Per què els beneficiaris d’una assegurança de vida han de pagar l’impost de successions?        

La persona beneficiària d’una assegurança de vida és aquella que rebrà la indemnització que s’hagi especificat en les condicions del contracte en el cas de produir-se el sinistre. Ve designada per la persona assegurada i ha d’especificar-se en la documentació. D’aquesta manera, quan aquell té lloc, pot procedir amb la sol·licitud de la indemnització.

Aquesta pot consistir tant en diners al comptat com en una sèrie de rendes que es prolonguen en el temps. En qualsevol cas, tenen la consideració d’un bé o dret que ha estat transmès a títol lucratiu, que ve a ser la definició jurídica de l’Impost de successions i donacions.

Dit d’una altra manera, aquell bé, participació, títol o diners en efectiu que es rep sense donar res com a contraprestació implica el pagament d’aquest tribut. I per a garantir que es procedeix amb el pagament de l’Impost de successions en l’assegurança de vida, les companyies asseguradores sol·liciten que se certifiqui el pagament abans de procedir amb l’abonament de la indemnització, tot i que el termini per al pagament d’aquest impost és de sis mesos.

Atès que la quantia de l’impost pot ser elevada, les asseguradores estan autoritzades per a emetre xecs a nom de l’organisme de recaptació amb la quantia de l’impost que va associat a la prestació. Així s’aconsegueix agilitar el tràmit del pagament de la indemnització.

Fet això, el termini per al cobrament té un límit de trenta dies des que es rep tota la documentació requerida. Malgrat això, en alguns casos pot abonar-se un avançament en qüestió de dies, que permeti fer front a les despeses urgents.

Com tributa una assegurança de vida?

Les assegurances de vida no sempre tributen de la mateixa forma, ja que cal tenir en compte si la persona prenedora i la beneficiària són la mateixa, així com el tipus de sinistre. Perquè no hi hagi dubtes sobre aquest tema, definirem a cada figura implicada.

La persona prenedora de l’assegurança és la que s’encarrega de pagar les primes. L’assegurada és aquella sobre la qual recau el risc i que s’assegura per una quantitat de diners que queda especificada en la pòlissa, i que es coneix com a capital assegurat. En tercer lloc, la beneficiària és la que rep la prestació; és a dir, la indemnització, quan l’anterior sofreix el sinistre que cobria l’assegurança.

Amb aquests conceptes clars, cal distingir entre quatre situacions possibles. Així podrem saber si cal pagar en l’Impost de successions de l’assegurança de vida o si, per contra, es tributarà en l’IRPF.

Quan la persona prenedora i la beneficiària són la mateixa; és a dir, qui paga i qui obté el capital, tant si es tracta de prestacions per supervivència de l’assegurada com per la seva defunció, es tributa en l’IRPF. No obstant això, quan són diferents, que seria, per exemple, quan és l’assegurada qui paga i la seva família qui es beneficia, tant en la supervivència com en la defunció s’aplica l’Impost de successions i donacions.

Tributació per invalidesa

Si la invalidesa és el sinistre que s’ha contemplat en la pòlissa de l’assegurança, el prenedor o el beneficiari obtenen el que es coneix com a Rendiment del Capital Mobiliari o RCM. Aquest tributa en l’IRPF segons una escala que grava les rendes d’estalvi quan el prenedor, l’assegurat i el beneficiari són la mateixa persona.

Tributació per defunció

Quan la persona assegurada mor, la beneficiària ha de procedir amb el pagament de l’Impost de Successions de l’assegurança de vida, en la modalitat de successions, ja que s’inclouen també les donacions, com ja esmentarem anteriorment.

A l’hora de tributar, intervenen tres variables a considerar. La primera és la quantitat de diners que es percebrà. Aquest impost es considera progressiu, cosa que significa que el pagament és proporcional al que es rebi. Com més rebem, més gran serà el pagament a efectuar.

En segon lloc, el grau de parentiu amb la persona que ha mort i, en tercer, la Comunitat Autònoma, ja que és un impost que s’ha cedit a aquestes. El pagament es farà en la que hagi residit durant més temps en els cinc anys anteriors a la data de la defunció.

En cada regió s’aplica una legislació diferent, i en alguns casos, existeixen beneficis fiscals que poden aconseguir el 99%. Per a conèixer els detalls sobre la tributació de l’Impost de successions de l’assegurança de vida, consulta en la teva Comunitat.

Fes un cop d’ull a les assegurances de vida d’MGC Mútua i gaudeix de les màximes cobertures per a tu i per als teus. Tingues la tranquil·litat d’estar cobert davant qualsevol situació que pugui donar-se.