Sector assegurances

És obligatòria l’assegurança d’accidents per a empreses?

Obligatorio el seguro de accidentes para empresas

Treballar com a persona autònoma o ser empresària té força similituds, atès que ambdues
treballen per compte propi. Tanmateix, quan es tracta de cobertures, comencen a
aparèixer diferències entre ambdues situacions, puix que la protecció és un aspecte
fonamental quan hi ha empleats a càrrec. Avui donem resposta a si és obligatòria
l’assegurança d’accidents per a empreses
.

Assegurances d’accidents per a empreses

L’ assegurança d’accidents és aquella que cobreix els danys corporals que la persona
assegurada pot sofrir en l’entorn privat o professional tot sent conseqüència d’un accident.
S’entén per accident aquell escenari en el qual la causa és sobtada o inesperada,
externa, violenta i sense que hi hagi intenció
o participació per part de la víctima, i que
a més ocasiona danys o lesions. Si aquesta definició d’accident no es compleix, no
entraria en joc aquesta pòlissa, sinó que es tractaria de la cobertura d’una assegurança
de vida.
Existeixen dos tipus d’assegurances d’accidents; d’una banda, els individuals i, per un
altre, els col·lectius. Els primers són els que impliquen una prestació o indemnització quan
té lloc un accident per les activitats contemplades en la pòlissa i que causen una
incapacitat o la mort de la persona assegurada.

Les cobertures queden establertes en la contractació i varien en funció de la
conseqüència de l’accident. Per exemple, quan es produeix la defunció, seran les
persones beneficiàries els qui obtinguin la indemnització; si hi ha una incapacitat temporal,
s’obté una pensió diària, així com cobertura per les despeses d’assistència, o un capital
quan la incapacitat és permanent o total.

Les col·lectives són les que s’apliquen en les empreses quan hi ha diverses persones
treballant
. En aquest cas, s’estableix un únic contracte, però aquest inclou a diverses
persones que gaudiran de la cobertura de l’assegurança.

És obligatòria una assegurança d’accidents per a empreses?

Però la pregunta que ens ocupa és la de si és obligatori una assegurança d’accidents per
a empreses. I la resposta és que sí que ho és, sempre que hi hagi persones
contractades i si així ho estableix el conveni
. No obstant això, aquesta assegurança
està estretament relacionat amb el conveni de cada empresa, perquè és en aquest on
s’estableixen les cobertures, així com les indemnitzacions que es poden percebre. Cal
tenir en compte que no tots els accidents figuren en aquestes pòlisses i, a més, es
verifica que no hagin estat provocats en alguna mesura per la mateixa persona
assegurada.

Quan una empresa contracta l’assegurança d’accidents de conveni, tots els empleats
que figurin en el document TC2
de la Seguretat Social queden automàticament inclosos en la cobertura, sense importar quants n’hi havia en el moment de contractar-se la pòlissa. És a dir, que si posteriorment s’incorporen noves persones a l’empresa, aquestes també
estaran cobertes.

Tanmateix, el preu final varia en funció del nombre total de treballadors a càrrec, així
com dels capitals que s’hagin assegurat. Un altre factor que pot influir en l’import és el
mateix conveni i el sector, ja que els riscos no són els mateixos per als qui treballin
en la construcció que per als qui ho facin asseguts en una oficina

Si una empresa manca de l’assegurança d’accidents obligatòria i es produeix un sinistre,
tota la responsabilitat recau sobre aquella. La conseqüència és una sanció a la persona
empresària
, que pot assolir els sis dígits. A més, aquesta haurà de respondre amb els
seus béns i el seu patrimoni per a fer front a la indemnització; una situació que pot posar
en risc a tota l’empresa en si mateixa

Què inclou una assegurança d’accidents?

Les assegurances d’accidents ofereixen cobertura per a la mort accidental, que cada
companyia pot especificar; la invalidesa temporal, permanent o total; les despeses
d’assistència sanitària que es derivin de l’accident i de la recuperació d’aquest; les
repercussions econòmiques derivades d’aquell i les malalties professionals. En
aquest últim punt, els trajectes entre el domicili i el lloc de treball solen estar coberts en la
majoria d’assegurances.

De la mateixa manera, també hi ha alguns escenaris que queden exclosos de
l’assegurança d’accidents per a empreses, així si se’n produís algun d’ells, no es rebria
cap protecció. Aquests són, en primer lloc, que hi hagi una intenció per part de la persona
que ha sofert l’accident, amb l’objectiu d’aconseguir una baixa i gaudir d’una
indemnització. Altres situacions que també queden excloses són les lesions que es derivin
d’una manifestació, una vaga o un conflicte armat.

A MGC Mútua disposem de diverses cobertures per a empreses, adaptades per a
cadascuna i dissenyades per a cobrir totes les seves necessitats. Pots sol·licitar més
informació emplenant el formulari o contactar directament amb nosaltres.