subcontent-page

La Mútua General de Catalunya està governada pels següents òrgans:

Assemblea General

Està constituïda pel conjunt de mutualistes, tots els quals poden assistir-hi, d'acord amb les disposicions estatutàries.

Consell d'Administració

El Consell d'Administració constitueix l’òrgan de govern immediat de la Mútua. Els seus càrrecs corresponen a persones físiques de reconeguda honorabilitat i amb les condicions necessàries de qualificació i experiència professional. Les persones jurídiques també podran ocupar càrrecs al Consell d'Administració, designant, per tal que les representi, una persona física que reuneixi els requisits abans esmentats.

President:

Dr. Bartomeu Vicens Sagrera

Vicepresident:

Sr. Joan Guitart Agell

Vocals:

Sr. Javier Encinas Duran

Sr. Jordi Adsarà Dalmau

Sr. Francesc Coll Klein

Sr. Joan Maria Leon Mussons

Sr. Lluís Morillas Mateu

Secretari no membre del Consell:

Sr. Daniel Redondo Garcia

Equip directiu

Sr. Daniel Redondo García (Director General)

Sr. Antoni Ayala Mitjavila (Direcció d'Innovació)

Sr. Xavier Botella Conrado (Direcció Comercial)

Sra. Núria Morer González (Direcció de Màrqueting)

Sra. Montserrat Sadurní Hill (Controller i Direcció de Solvència II)

Sr. Oriol Domènech Idoipe (Director de Gestió Mèdica i Sinistralitat)

Sra. Sandra Redondo Boixasa (Staff Direcció Assessoria Jurídica Legal i Compliment)

Sra. Àgata Piferrer Codinach (Staff Direcció RRHH)

Sr. David Sánchez Vila (Direcció Operativa, Estudis i Projectes)

Sr. Guillermo Padrisa Sánchez (Direcció de Relacions Corporatives)

Dr. Andreu Martínez Puche (Direcció Mèdica i Tècnic de Salut)

Sr. Joan Antoni Guinot Jaumandreu (Direcció Desenvolupament i Tècnic Vida)

Bon govern

La Mútua General de Catalunya és una entitat adherida a la Guia de bones pràctiques en matèria de govern corporatiu elaborada per la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA).