subcontent-assegurances

Cobertures: 

A-V Accidents ofereix:

 • El capital assegurat en cas de defunció.
 • De manera complementaria i opcional, es pot assegurar:
  • Un capital addicional en cas de mort com a conseqüència d'accident de circulació.
  • Un capital en cas d'invalidesa permanent absoluta.
  • Un percentatge del capital garantit per invalidesa permanent i absoluta en cas d'invalidesa permanent parcial.

 

 

Serveis: 

Serveis

 • Atenció al mutualista
 • Assistència jurídica
 • Preus especials en estètica al Centre Mèdic Mútua General de Catalunya
 • Preus especials en odontologia a la Clínica Belodonte
Condicions: 

Edat de contractació

 • La inscripció i si s'escau, l'ampliació dels capitals garantits, es podrà sol·licitar des dels 17 fins als 60 anys.

Durada de la cobertura

 • Anual. La relació de protecció es prorrogarà tàcitament per successius períodes d'un any fins que la persona protegida compleixi els 70 anys d'edat; assolida aquesta edat, la relació de protecció conclourà en el moment que finalitzi el període de cobertura en curs.

Extensió del dret a la prestació

 • La indemnització prevista per al supòsit de defunció causada per accident serà satisfeta tant si aquella es produeix immediatament a l'accident o com a conseqüència d'aquest dintre del termini d’un any després d’haver succeït.