subcontent-assegurances

Cobertures: 

I-S Renda ofereix:

 • Un subsidi diari, fins a 365 dies, que es comença a cobrar des del 1er dia, per incapacitat professional laboral causada per malaltia o accident.
 • Indemnització econòmica en cas de mort per accident en funció del nivell de cobertura que s'hagi concertat.
 • Doble indemnització en cas de mort per accident de trànsit.
 • Indemnització econòmica en cas d'invalidesa permanent i absoluta a causa d'accident.
 • Indemnització econòmica en cas d'invalidesa permanent parcial a causa d'accident.

I-S Renta Plus és l'assegurança que,  a més d'oferir les cobertures anteriors, garanteix una indemnització en cas d'hospitalització.    

 

Serveis: 

Serveis

 • Atenció al mutualista
 • Assesoria jurídica
 • Preus especials en estètica al Centre Mèdic Mútua general de Catalunya
 • Preus especials en odontologia a Clínica Belodonte
Condicions: 

Edat de contractació

 • Des dels 16 fins els 54 anys.

Durada de la cobertura

 • Fins els 70 anys en cas que el assegurat segueixi amb la seva activitat laboral.

Categories de risc

 • Les quotes reduïdes de l'I-S Renda i l'I-S Renda Plus s'estableixen en funció de l'activitat laboral de l'assegurat, també anomenades categories de risc.