subcontent-assegurances

Cobertures: 

I-S Hospitalització ofereix:

  • Indemnització econòmica en cas d'hospitalització per causa mèdica o quirúrgica, des del primer dia.
  • Doble indemnització econòmica en cas d'hospitalització en UCI
  • Indemnització econòmica en cas de cirurgia major ambulatòria amb estada en hospital de dia, o equivalent, de 6 hores o més.
Serveis: 

Serveis

  • Atenció al mutualista
  • Assesoria jurídica
  • Preus especials en estètica al Centre Mèdic Mútua General de Catalunya
  • Preus especials en odontologia a la Clínica Belodonte
Condicions: 

Edat de contractació

  • Tenir menys de 60 anys.

Durada de la cobertura

  • La cobertura s'inicia a partir de la data establerta en les condicions particulars i per un període que conclou el 31 de desembre de l'any en curs, renovant-se de forma automàtica per un període d'un any, llevat que la Mútua, el prenedor o la persona protegida comuniquin la seva intenció de rescindir-la.

Dret a la prestació

  • El dret a rebre la indemnització és el mateix tant si l'hospitalització s'efectua en un centre privat com de la Seguretat Social. La titularitat del centre, en aquest cas, és irrellevant.