subcontent-assegurances

Cobertures: 

Assistència Hospitalària

 • Hospitalització:
  • mèdica, obstètrica, quirúrgica i a la UCI il·limitades
  • psiquiàtrica, 90 dies a l'any

Intervencions Quirúrgiques

 • Honoraris mèdics del cirurgià, ajudants quirúrgics i anestesista.
 • Totes les altres despeses de quiròfan.
 • Planificació familiar: vasectomia i lligadura de trompes.

Assistència Extrahospitalària o Ambulatòria

 • Visites en règim ambulatori per:
  • metge de capçalera, pediatra i qualsevol altra especialitat mèdica o quirúrgica
  • psicologia clínica diagnòstica (amb un màxim de 24 visites l'any)
 • Exploracions radiològiques, analítiques, medicina nuclear i qualsevol altra exploració complementària.
 • Servei d'infermeria en consultori i a domicili.
 • Tractaments en règim ambulatori:
  • quimioteràpia i radioteràpia oncològiques (inclou els citostàtics i els antiemètics i protectors gàstrics en règim ambulatori)
  • logopèdia i foniatria
  • rehabilitació funcional (90 sessions a l'any)
 • Podologia:
  • 12 sessions de quiropòdia a l'any
  • cobertura il·limitada per a pacients amb peu diabètic

Assistència d'urgències

 • Assistència sanitària d'urgències, tant hospitalàries com ambulatòries.
 • Servei telefònic d'urgències i consultes les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Teleconsulta

 • Teleconsulta mèdica, pediàtrica i psicològica tots els dies de l'any.

Pròtesis

La Mútua es fa càrrec del cost de les pròtesis cobertes per l'assegurança i subministrades per l'empresa que ella designi, fins a un màxim de 10.000 €, prèvia prescripció del metge especialista del quadre facultatiu concertat.

Odontologia

 • Odontologia bàsica: visites, extraccions i radiologia.
 • Dues higienes dentals a l'any.
 • Preus especials (franquiciats) per a odontologia conservadora i periodontal.

Medicina Preventiva

Cobertura disponible a centres concertats a tal efecte i a la Unitat de Medicina Preventiva del Centre Mèdic Mútua General de Catalunya.

Curs de preparació per al part

Cobertura del curs de preparació per al part en centres concertats.

Revisió mèdica per al carnet de conduir

Cobertura econòmica de la revisió mèdica necessària per a l'obtenció del carnet de conduir, en les categories de vehicles A i B.


 

La informació continguda en aquesta pàgina és únicament orientativa; la regulació concreta de cada assegurança i, per tant, amb plena validesa jurídica, és l'establerta en les condicions generals i particulars establertes per a cada assegurança

Condicions: 

Carències

 • Assistència d'Urgències: Assistència immediata
 • Hospitalització o Intervenció Quirúrgica: Assitència immediata
 • Visites, analítiques i radiografia simple: Assistència immediata
 • Prestacions autoritzables: Assistència immediata
 • Part i proves autoritzables relacionades amb l'embaràs:  10 mesos
 • Vasectomia o esterilització tubàrica: 12 mesos

Franquícies

Les franquícies són per cada acte mèdic principal o complementari. Consulti la relació de les franquícies generals.

Exclusions

 • Qualsevol patologia prèvia adquirida abans de ser d’alta a la Mútua.
 • Qualsevol tractament d’estètica.
 • Els trasplantaments d’òrgans vitals (s’inclou el trasplantament de còrnia i medul·la).
 • La implantació d’una pròtesi derivada d’una patologia existent abans de l’afiliació.
 • Totes les proves i tractaments autoritzables realitzats per consulta externa que siguin derivats d’una patologia adquirida abans de l’afiliació. Les visites de control derivades d’aquesta patologia no estaran excloses.

Contractació

Els efectes de la cobertura comencen a partir del dia 1 del mes següent que s’ha fet la inscripció.

Cal omplir un qüestionari de salut, i si és necessari sotmetre’s a una revisió mèdica.

L'assegurança té per objecte cobrir les despeses derivades de l'assistència coberta, que és practicada pels centres i professionals concertats per la Mútua General de Catalunya, sobre els quals recau exclusivament la responsabilitat derivada dels seus actes.


 

La informació continguda en aquesta pàgina és únicament orientativa; la regulació concreta de cada assegurança i, per tant, amb plena validesa jurídica, és l'establerta en les condicions generals i particulars establertes per a cada assegurança.